LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı TEST - 3


LGS sınavı İnkılap Tarihi bölümü online deneme soruları. Online LGS İnkılap Tarihi deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı TEST - 3
1.
Mustafa’nın doğduğu Selânik, önemli bir liman şehri olmanın yanında demir yolu ile de Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlere bağlanmaktaydı. Bu durum Selânik’in hem Batı ile etkileşimini kolaylaştırmış hem de sosyal ve kültürel yönden gelişmesine zemin hazırlamıştır. Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler çok uluslu yapıya sahip olan Selânik üzerinden Osmanlı ülkesine yayılıyordu. Bu yönüyle Selânik, Avrupa’daki gelişmelerin yakından takip edildiği ve Batı ülkeleriyle etkileşimin en yoğun yaşandığı şehirlerden biriydi. Kısaca Selânik, Osmanlı Devleti’nin Batı’ya açılan bir penceresi konumundaydı.

Buna göre Selânik şehrinin Mustafa Kemal’e olan katkılarıyla ilgili;

I. Olayları farklı açılardan değerlendirme özelliği kazandırmıştır.

II. Yeniliklerden hızlı bir şekilde haberdar olmasını sağlamıştır.

III. Askerî tecrübelerini arttırmasına imkan oluşturmuştur.

yargılarından hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
2.
Mustafa Kemal, yeteneklerini geliştirip gelecek için hazırlanırken yabancı dil öğrenmeye de büyük önem vermiştir. İkinci Abdülhamit Dönemi’nde ordu, Alman askerî uzmanların önerilerine göre düzenlenip eğitildiğinden özellikle askerî okullarda Almanca öğretimine önem verilmiştir. Mustafa Kemal de Selânik Askerî Rüştiyeden başlayarak askerî okullarda Almanca öğrenmiştir. Almancasını geliştirmek için özel dersler almış, Almanca yazılı askerî kitapları çevirerek yabancı dilini ilerletmeye çalışmıştır. Yine rüştiyeden başlayarak ikinci bir yabancı dil olarak Fransızca öğrenmiştir. İstanbul’daki eğitim hayatı süresince gösterdiği çabalarla Fransızcasını ileri bir düzeye çıkarmıştır. Mustafa Kemal, okuma zevki ve yabancı dil bilmesi sayesinde dünyada olup bitenleri ve dönemin başlıca düşünce akımlarını izleme olanağı bulmuştur.

Verilen bilgilerde Mustafa Kemal’in fikir hayatıyla ilgili olarak aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" Mustafa Kemal yabancı dili sayesinde en fazla hangi yazarların akımlarını takip etmiştir?
Soru Açıklaması
3.
İtalya, gelişen sanayisine ham madde ve pazar bulabilmek için Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprağı olan Trablusgarp’a saldırdı. Osmanlı yönetimi, Trablusgarp’ı savunabilmek için bazı subayları gizlice bölgeye gönderdi. Aralarında Mustafa Kemal’in de bulunduğu bu subaylar kılık değiştirerek Trablusgarp’a gittiler. Mustafa Kemal önce vapurla Mısır’ın İskenderiye şehrine, oradan da “Mustafa Şerif” takma adıyla bir gazeteci olarak Trablusgarp’a geçti. Trablusgarp’a geçen Mustafa Kemal ve Enver Paşa gibi subaylar yerli halkı teşkilatlandırarak onları İtalyanlara karşı direnişe geçirdiler.

Paragraftaki anlatımdan hareketle;

I. İtalya, sömürgeci bir politika izlemiştir.

II. Mustafa Kemal’de ve arkadaşlarında vatanseverlik duygusu ön plana çıkmıştır.

III. Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da hiçbir toprağı kalmamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
4.
I. Dünya Savaşı’na zemin hazırlayan gelişmelerden biri de Sanayi İnkılabı idi. Sanayi İnkılabı ile devletler, bir yandan “ham madde” ve “pazar” arayışına yönelirken diğer yandan “sömürgecilik” yarışı hız kazandı. Sömürgecilik yarışına katılan devletler, birbirlerine üstünlük sağlamak için hem sanayilerini geliştirdiler hem de hızla silahlandılar. Sanayileşen devletler ham madde arayışı büyük devletlerin birbirleriyle çatışmalarına ve gruplaşmalarına neden oluşturdu.

Parçada verilen bilgilere bakılarak I. Dünya Savaşı’nın çıkma nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Ekonomilerini güçlendirmeye çalışan devletler arasında rekabetin ortaya çıkması
Soru Açıklaması
5.
XX. yüzyılın başlarına gelindiğinde Avrupa’da siyasi ortam oldukça gergindi. Olası bir savaş için bütün şartlar oluşmuştu. Bu gergin atmosferde, Saraybosna’yı ziyaret eden Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp tarafından öldürülmesi savaşın bahanesi oldu. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, suikasttan sorumlu tuttuğu Sırbistan’a savaş açtı. Diğer Avrupalı devletler de kısa sürede savaşa katıldılar. Savaş başladıktan hemen sonra Anadolu’dan toprak vaadi alan İtalya, saf değiştirerek İtilaf Devletleri blokuna katıldı. Avrupa’da başlayan savaş Osmanlı Devleti, Japonya ve ABD’nin de katılmasıyla dünya savaşına dönüştü. Osmanlı Devleti, İttifak Devletlerinin; ABD İtilaf Devletlerinin yanında savaşa katıldı. Japonya ise Uzakdoğu’daki Alman sömürgelerine saldırdı.

Parçadaki bilgilere göre Avrupa’da başlayan savaşın dünya savaşı hâline dönüşmesinde etkili olan durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" Farklı kıtalarda yer alan devletlerin savaşa dahil olmalarıyla
Soru Açıklaması
6.
I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti;

– Tarafsızlığını ilan etti.

– Boğazları ulaşıma kapattı.

– Ülke genelinde seferberlik başlattı.

– Kapitülasyonları kaldırdığını duyurdu.

Buna göre Osmanlı Devleti yaptıklarıyla aşağıdakilerden hangisini hedeflemiş olabilir?
Doğru Cevap: "D" Toprak bütünlüğünü korumayı
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı yöneticileri, ilk olarak savaşa girme teklifini İngilizlere yani İtilaf Devletlerine yaptılar. Bunda Almanya’ya karşı duyulan kırgınlığın da etkisi vardı. Çünkü Osmanlı yöneticileri son dönemde yaptıkları savaşlarda, müttefik bildikleri Almanlardan destek görememişti. İngiltere ile müttefik olunması hâlinde ise, Osmanlı Devleti üzerindeki Rus baskısının İngilizler tarafından önleneceğini düşünüyorlardı. Ekonomik ve askerî gücü iyice zayıflamış olan Osmanlı Devleti’nin bu ittifak teklifi, Rusların da baskısıyla, İngilizler tarafından reddedildi. Ancak Osmanlı Devleti’nin karşı bloka kaymasını istemeyen İngilizler, onu savaşın sonuna kadar tarafsız tutma gayreti içine girdiler. Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalması hâlinde, savaşın sonunda kapitülasyonları gözden geçirebileceklerini vadettiler. Bu, Osmanlı Devleti’ni oyalamaktan başka bir şey değildi. Çünkü İtilaf Devletleri “bölüşülecek pasta” olarak gördükleri Osmanlı topraklarını savaş bittiğinde kendi aralarında paylaşmayı planlıyorlardı. Bu durumun farkında olan Osmanlı Devleti İttifak Devletleri’nin yanında savaşa dahil oldu.

Parçada verilen bilgilere bakılarak Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na dahil olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" Siyasi yalnızlıktan kurtulma düşüncesiyle
Soru Açıklaması
8.
Kafkas Cephesi’ndeki ilk mücadeleler Rus ordusunun taarruzuyla başladı. Osmanlı ordusu Rus taarruzunu durdurmayı başardı. Ardından Kafkasya’yı alıp Orta Asya’ya kadar ilerlemek isteyen Harbiye Nazırı Enver Paşa, aralık ayı sonlarında Türk kuvvetlerine “karşı taarruz” emrini verdi. Diğer komutanlar mevsimin kış, şartların ağır, erzak ve cephanenin yetersiz olmasını gerekçe göstererek taarruzun bahar aylarına ertelenmesini istemelerine rağmen Enver Paşa emrinde ısrar etti. Askerin üzerinde kışlık üniforma dahi yoktu. Bir yandan Ermeni çetelerinin saldırıları diğer yandan yolların karla kaplı olması nedeniyle askerlere ikmal yapılamadı. Sarıkamış’taki Allahuekber Dağlarında ilerlemeye çalışan binlerce Türk askeri açlık ve dondurucu soğuk yüzünden şehit düştü.

Buna göre Türk ordusunun Kafkas Cephesi’nde başarısız olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?
Doğru Cevap: "B" Askerlerin tecrübesiz olmaları
Soru Açıklaması
9.
Trablusgarp’ta vatanın bir parçasının işgale uğraması, genç Türk subayları arasında büyük yankı uyandırdı. Gazeteci Mustafa Şerif takma adıyla yola çıkan Mustafa Kemal, yol parasını Ömer Fevzi Bey’den senet karşılığında 200 İngiliz Sterlini alarak temin etmiştir. Mısır’da hastalanmış ve İskenderiye’de on beş gün kadar hastanede yatmıştır. Bu sırada İskenderiye’ye gelen arkadaşları Nuri ve Fuat Beylerle tekrar yola çıkmış ve defalarca İngiliz sınır devriyelerine yakalanma tehlikesi atlattıktan sonra Tobruk’taki Türk karargahına ulaşmıştır. Burada İtalyanlara karşı başarılı mücadeleler vermiştir. Yerli halkı silahlandırarak İtalyanlara karşı düzenli şekilde saldırılar yapılmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal Tobruk’ta iken rütbesi binbaşılığa yükseltilmiştir.

Mustafa Kemal’in Trablusgarp Savaşı’nda yaşadığı bu olaylar onunla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisini doğrulamaz?
Doğru Cevap: "C" Sorunların üstesinden tek başına gelmeye çalışmıştır.
Soru Açıklaması
10.
Mustafa Kemal, Selânik’te 1881 yılında doğduğunda Osmanlı Devleti siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlar yaşamaktaydı. Mustafa Kemal’in doğduğu yer olan Selânik bu sorunların şiddetle hissedildiği Balkanların gelişmiş şehirlerinden biriydi. Bu durum onu çocukluk hayatından itibaren etkilemeye, eğitim hayatı sırasında ise Osmanlı Devleti’nin bu sorunlarına çözüm üretmeye yöneltti.

Buna göre Mustafa Kemal’in Osmanlı Devleti ile ilgili sorunlara çözüm aramasına sebep olan etken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Doğup büyüdüğü ortamın karışıklık içerisinde olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.