11. Sınıf Edebiyat: Makale TEST - 1


Makale konusu 11. Sınıf Edebiyat test soruları. Edebiyat Makale Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
11. Sınıf Edebiyat: Makale TEST - 1
1.
Türk edebiyatında makale türü diğer birçok düzyazı türü gibi Tanzimat Dönemi'nde Batı'dan alınmıştır. Gazete ile doğup gelişen bu türün edebiyatımızdaki ilk örneği olarak -------- tarafından yazılan --------- kabul edilir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Şinasi - Mukaddime
Soru Açıklaması
2.
Servet-i Fünun dergisinin kapatılıp topluluğun dağılmasına yol açan makale ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Edebiyat ve Hukuk - Hüseyin Cahit Yalçın
Soru Açıklaması
3.
Bu yazımızda bilmecelerdeki modern şiirleri andıran örnekler üzerinde duracağız. Gerçi bundan bahseden bazı araştırmacılar olmuştur. Meselâ Prof. Dr. Şükrü Elçin, bilmecelerden söz ederken " bazen saf şiir örneği sayılabilecek eserler" şeklinde bir ifadeye yer verir. Bedri Rahmi Eyüboğlu da "Dilimizin en güzel, en şiirli köşelerinden birisi de bilmecelerimizdir." diyerek bu konuya dikkat çeker. Onun bu kaynaktan bol bol faydalanan iyi bir şair olduğu da bir gerçektir. Bilmecelerin şiir kaynağı oluşuna dair örneklere dayalı en geniş araştırmayı Sabahattin Eyüboğlu yapmıştır. Daha sonra bu yazıya atıfta bulunan Nihad Sâmi Banarlı da bazı yazılar yazmıştır.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinden alınmıştır?
Doğru Cevap: "A" Makale
Soru Açıklaması
4.
----- , belli bir görüş veya düşüncenin kanıt göstererek ispatlamak amacıyla yazılan bilgilendirici bir yazı türüdür. Bu yazılar toplumsal bir sorunla ilgili olabileceği gibi tamamen bilimsel bir konu hakkında da yazılabilir. Toplumsal konularda yazılanları, bir görüşü kanıtlara dayanarak savunmak veya bir konu hakkında ayrıntılı bilgi vermek amacı taşır. Bilimsel olanlarında ise araştırma sonuçları veya verilerden yararlanılarak bir konu hakkında tezler ispatlanır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Makale
Soru Açıklaması
5.
Bilimsel metin türlerinin en önemlilerinden biri ---------. Bu tür yazılar, belli bir düşünceyi kanıtlara dayandırarak açıklayan yazılardır. Bu tür yazılar bir görüşün doğruluğunu veya yanlışlığını ispatlamak amacıyla da yazılabilir. Bu türde önemli olan ortaya konulan düşüncelerin bilimsel temellere ve bilgilere dayandırılarak sunulmasıdır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" makaledir
Soru Açıklaması
6.
Gazetelerde güncel konular hakkında nesnel bir bakış açısıyla yayımlanan yazılar da ------- olarak nitelendirilir. Bilimsel veya akademik -------- ise genellikle bu türde yayın yapan dergi veya kitaplarda yayımlanır. Bilgisayarın yaygınlaşması ile birlikte İnternet'te her gün çok sayıda bilimsel yazı okurla buluşmaktadır. Bilimsel ------- tarama yazıları, değerlendirme yazıları veya herhangi bir bilimsel konferansın ve toplantının tutanakları da -------- türünde değerlendirilebilecek yazı türleridir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" makale
Soru Açıklaması
7.
Bu türün en önemli özelliği alanında uzman kişilerce yazılmış olmalarıdır. Bu tür metinler nesnel bir anlatım dili ile kaleme alınır. Dolayısıyla yazarın tavrı, kişiliği veya tarafı bu tür metinlerde hissedilmez. Ortaya konan veri, bilgi veya düşünceler sağlam kaynaklarla desteklenir ve bu kaynaklar yazının sonunda ayrıntılı olarak sıralanır. Bu türde kullanılan bilgi veya düşüncelerin alındığı kaynakların gösterilmesinde ve aktarılmasında belli kurallar vardır. Bu kurallar bu türün bilimsel ölçütleriyle doğrudan ilgilidir.

Bu parçada makale ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Kaynak gösterilmesinin zorunlu olmadığına
Soru Açıklaması
8.
Makale türünün doğup gelişmesi ve çeşitlenmesi gazete ile birlikte gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu türün bizim edebiyatımızda ortaya çıkışı da ilk gazetelerle birlikte olmuştur. Tanzimat Dönemi yazarlarından Şinasi'nin çıkardığı Tercüman-ı Ahvâl gazetesinde yazdığı yazılar bu türün edebiyatımızdaki ilk örnekleri arasında yer alır. Daha sonra Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ahmet Mithat Efendi gibi yazarlar da bu türde metinler yazmıştır. İleri sürülen görüşlerin ------------- yazılan bu tür yazılarda ----------- ön plandadır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" kanıtlanması amacıyla - bilimsellik
Soru Açıklaması
9.
I. Anlatımda sade ve belirli bir formata uygun olunması gerekir.

II. Somut özellikler ön plandadır.

III. Öne sürülen düşünce ve tezi kanıtlamak gerekmektedir.

IV. Yazarken belirli bir konu yoktur, her konuda yazılabilir.

V. Sanatlı bir dil kullanılır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi makale ile ilgili söylenemez?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
10.
Bilimsel bir yazı türü olan makalede bir görüş veya terzi ispatlamak amaç edinildiği için nesnel bir anlatım dili kullanılır. Bu anlatım diline ve bilimsel metinlere en uygun düşen anlatım biçimi ------- Çünkü makalede yazar ortaya koyduğu terzi ispatlamak için gerekli açıklamaları yapmak ve okuru ikna etmek durumundadır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" açıklamadır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.