7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar TEST - 1


Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar konusu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları. Online 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar TEST - 1
1.
Ülkemiz petrol ve doğalgaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip bölge ülkeleriyle Avrupa’daki tüketici pazarları arasında bir konuma sahiptir. Bu ayrıcalıklı doğal köprü konumu ülkemize enerji güvenliği konusunda fırsatlar sağlarken sorumluluklar da yüklemektedir. Ülkemiz bölgesel enerji stratejisini geliştirirken gerek doğu- batı gerek kuzey-güney enerji koridorları üzerinde konumunu güçlendirmeye çalışmaktadır. Bu amaçla birçok projenin hazırlanmasında ve gerçekleştirmesine öncülük etmektedir.

Bu açıklamada Türkiye’nin enerji ticaretinde önemli bir yere sahip olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Jeopolitik konumundan
Soru Açıklaması
2.
Kuruluş yıllarında sadece 6 üyeden oluşan Avrupa Topluluğu değişik tarihlerde yeni üyelerin katılımı sonucu 28 üyeden oluşan bir birlik halini almıştır. Avrupa Birliği’nde eğitimden sosyal politikaya gıda güvenliğinden, taşımacılığa, çevreden tüketicinin korunmasına, rekabetten bilim ve teknolojiye gibi alanlarda üye devletlerle ortak politikalar üretmektedir. Amacı birlik üyesi devletlerin ekonomik kalkınmalarını sağlamak olan Avrupa Birliği temellerinin atıldığı yıllardan bugüne kadar üye devletlerin ekonomilerinin gelişmesini ve büyümesini sağlamayı hedefl emiştir .

Bu açıklamadan hareketle Avrupa Birliği ile ilgili;

I. Pek çok alanda çalışmalar yaptığı,

II. Üye devletlerinin ekonomik işbirliğini geliştirmeye başladığı,

III. Üye sayısının zaman da arttığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" l, Il ve lll.
Soru Açıklaması
3.
Türkiye’nin içinde bulunduğu politik gelişmeler ve ekonomik sıkıntılar Avrupa Birliği’yle olan ilişkileri yavaşlatmıştır. 1960 darbesi, 1970’li yılların ortasında meydana gelen ekonomik sıkıntılar, Kıbrıs Harekâtı ve 1980 askerî darbesi süreci olumsuz yönde etkilemiştir.

Bu bilgilere göre, Türkiye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Yurt içindeki problemlerin dış politikadaki gelişmeleri olumsuz yönde etkilediği
Soru Açıklaması
4.
Türkiye ile inişli çıkışlı bir süreç yaşayan Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler; insan hakları standartları, azınlıklara saygı ve azınlıkların korunması, Yunanistan’la olan sorunların uluslararası Adalet Divanı seçeneği de dahil olmak üzere çözülmesi, Kıbrıs’ta siyasi çözüme ulaşılmak istenmesi gibi nedenlerden dolayı bozulmuş ve yavaş ilerlenmiştir.

Buna göre;

l. AB, Türkiye’den bazı konularda taviz vermesini istemiştir.

ll. Türkiye, AB’ye üyelik için Ermeni soykırımını kabul etmiştir.

lll. Türkiye ile AB arasındaki bazı problemler çözülememiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Yalnız ll.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Ekonomik İş Birliği’nin kurucu üye ülkelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
6.
SSCB’nin dağılmasından sonra Türkiye, bağımsızlığını kazanan Türk cumhuriyetleriyle siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkiler kurmuştur. Türkiye, Turgut Özal’ın girişimiyle Türk cumhuriyetlerine maddi destek sağlamak için başbakanlığa bağlı Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığını kurmuştur. TİKA’nın yönlendirmesiyle Türk iş adamları bu ülkelerde pek çok alanda yatırım yapmışlardır.

Buna göre;

l. Türkiye’nin, yeni kurulan Türk cumhuriyetlerine destek verdiği,

ll. TİKA’nın önderliğinde Türk cumhuriyetleriyle yatırım alanında iş birliği yapıldığı,

lll. SSCB’nin, Türkiye ile Türk cumhuriyetleri arasındaki kültürel bağları zayıfl atmaya çalıştığı

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Yalnız lll.
Soru Açıklaması
7.
Amacı Avrupa-Akdeniz Bölgesi’nde barışı istikrarı güvenliği ve ortak ekonomik işbirliğini sağlamaktır

Bu açıklamada sözü edilen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Akdeniz İçin Birlik (AİB)
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki verilen kuruluşlardan hangisine Türkiye’nin adaylık sürecinin devam etmektedir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
9.
• Karadeniz’in dostluk ve iyi komşuluk esasına dayalı olarak bir barış, istikrar ve refah denizine dönüştürülmesi

• Bölgedeki ülkelerle ekonomik ilişkilerin, coğrafi yakınlık ve tarihî bağların en iyi şekilde değerlendirilmesi

Yukarıda verilen amaçların gerçekleştirilmesi için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" KEİ
Soru Açıklaması
10.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ)’nin amacı Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin potansiyellerinden, coğrafi yakınlıklarından, ekonomilerinden, üye ülkelerin yararlanmasını sağlamaktır. Aralarındaki ikili ve çok taraflı ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkileri geliştirmektir.

Buna göre KEİ’nin Karadeniz havzasını;

I. Barış,

II. İstikrar,

III. Refah

bölgelerinden hangilerinin olmasını temin etmek istemektedir?
Doğru Cevap: "D" l, Il ve lll.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.