7. Sınıf Sosyal Bilgiler: İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın TEST - 1


İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın konusu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları. Online 7. Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Sosyal Bilgiler: İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın TEST - 1
1.
Osmanlı Devleti II. Selim Dönemi’nde Kıbrıs’ı kuşatmış ve 6 ay içerisinde fethini gerçekleştirmiştir. 1645 yılında ise Girit kuşatılmış ancak 24 yıl sonra fethedilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı donanması güç kaybetmiştir.
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs’ı fethetmesinin ardından Avrupalı devletler intikam almak için harekete geçtiler. Bu amaçla bir Haçlı donanması oluşturarak Osmanlı donanmasının üstüne saldılar. Bu iki donanma arasında 1571 yılında İnebahtı Deniz Savaşı gerçekleşmiş ve bu savaşta Haçlı donanması Osmanlı donanmasını yakmıştır. Bunun üzerine dönemin sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa şu sözleri söylemiştir: “İnebahtı’da uğradığımız bozgundan sonra gücümüzün ne derece olduğunu gel de gör! Fakat şu bilinsin ki sizin kaybınız ile bizimki arasında büyük bir fark vardır. Biz Kıbrıs’ı almakla sizin bir kolunuzu kestik. Siz donanmamızı yok ederek sadece sakalımızı tıraş etmiş oldunuz. Kesilen kol asla yerine gelmez ancak tıraş edilen sakal eskisinden daha gür çıkar.”

Sokullu Mehmet Paşa söylediği bu sözle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiş olabilir?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı Devleti’nin İnebahtı’da aldığı darbeleri bir an önce düzelterek eskisinden daha güçlü olacağını
Soru Açıklaması
3.
II. Mehmet savaş hazırlıklarını tamamladıktan sonra Bizans İmparatoru’na, elçi göndererek kan dökülmeden İstanbul’u teslim etmesini söyledi. Bunu kabul etmeyen Konstantin’in, savaşa hazır olduğunu belirtmesi üzerine II. Mehmet kuşatmayı başlattı.

Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı Devleti savaş taraftarı olmadığını göstermiştir.
Soru Açıklaması
4.
Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde kuzeyde stratejik önemi olan - - - -’nın alınması ile Karadeniz Osmanlı Devleti’nin denetimine girmiştir.

Bu açıklamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Kırım Yarımadası
Soru Açıklaması
5.
Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethetmek için hazırlıklar yaparken bir yandan da komşu ülkelerle ve Karamanoğulları ile anlaşmalar yapmıştır.

Buna göre Fatih Sultan Mehmet ile ilgili;

I. Sınırların güvenliği korumak istemiştir.

II. Anadolu’da çıkabilecek iç karışıklığı önlemek için tedbirler almıştır.

III. Anlaşma yaptığı beyliklerden asker talep etmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
6.
Osman Bey, zamanla Bizans’ın iç karışıklıklarından ve tekfurların kendi aralarındaki mücadeleinden faydalanarak feth ettiği topraklarla güçlenmeye başladı. Bu fetihlerde cihat ve gaza anlayışı ile hareket etti. Bu yüzden bir çok Türkmen topluluğu, alperen ve derviş Osman Bey’in etrafında toplandı. Yine anadoluya gaza yapmak amacıyla gelen “Gaziyan-ı Rum” denilen Türklerin yanında, Anadolu’daki kadın teşkilatlanması olan “Bacıyan-ı Rum” kollarından destek gördü. Diğer yandan Ahi reislerinden Şey Edebali’nin kızı Bala Hatun ile evlenmesi Osman Bey’in nüfusunu artırdı.

Bu metinden hareketle;

I. Osmanlı Devleti’nin Bizans’a karşı yaptığı fetihlerde gaza ve cihat anlayışına sahip olduğu,

II. Fetihlerde Osmanlı Devleti’nin farklı gruplardan destek gördüğü,

III. Osman Bey’in Bala Hatun ile evlenmesi sonrasında devletin başına geçtiği

yorumlarından hangileri yapılabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
7.
• Osmanlı Devleti içinde gayrimüslim halkın huzur içinde yaşaması

• Müslüman ve gayrimüslim halkın mahkemelerde eşit sayılması

• Fethedilen yerlerde gayrimüslimlere inanç özgürlüğünün tanınması

Yukarıda verilen uygulamalar Osmanlı Devleti’nin hangi politikasıyla ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Hoşgörü
Soru Açıklaması
8.
Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e hoşgörülü adaletli, çalışkan, fedakâr ve sabırlı bir devlet başkanı olması yönündeki tavsiyeleri Türklerdeki yönetici tipinin özelliklerini yansıtır. Bu anlayışla yetişen Osmanlı padişahları tahtta bulundukları süre içinde halkın güven ve desteğini kazanmıştır.

Buna göre;

I. Şeyh Edebali’nin devlet adamlarına öğütler verdiği,

II. Osmanlı Devleti’nin ekonomik açıdan güçlü olduğu,

III. Osmanlı padişahlarının bazı özelliklere sahip olması gerektiği,

IV. Kuruluş Dönemi’ndeki padişahların Ahi Teşkilatı tarafından seçildiği

yargılarından hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" I ve III.
Soru Açıklaması
9.
Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettikten birkaç gün sonra Bizans’ın ileri gelen din adamlarından birini Ortodoks patriği olarak göreve getirdi. Ayrıca ona verdiği bir fermanda da şu maddeler yer almaktaydı:

• Ortodoks Kiliseleri korunacaktır.

• Gayrimüslim halkın evlenme, boşanma ve cenaze defi n işlemleri kendi dinî geleneklerine göre yapılacaktır.

• Dinî günlerin kutlanmasına devam edilecektir.

Buna göre Fatih Sultan Mehmet’in amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı topraklarındaki tüm insanların korkmadan serbestçe yaşamasını sağlamak
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı ülkesinde Türkler, Ermeniler, Bulgarlar, Sırplar, Boşnaklar, Romenler, Arnavutlar, Araplar ve daha birçok topluluk bir arada yaşıyordu. Osmanlı Devleti bu toplulukları dinî inançlarına göre ayırmıştı. Aynı dine sahip insanların oluşturduğu grupların her birine “millet” denilmiştir. Osmanlı Devleti’nin oluşturduğu bu sisteme “millet sistemi” denilmekteydi. Milletler devletin belirlediği hak ve yükümlülüklere uygun olarak kendi din başkanları tarafından yönetilirdi.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı Devleti zorla tüm milletleri baskısı altına almıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.