8. Sınıf İnkılap Tarihi: Birinci Dünya Savaşı’na Yol Açan Gelişmeler TEST - 1


Birinci Dünya Savaşı’na Yol Açan Gelişmeler konusu 8. Sınıf İnkılap Tarihii test soruları. Online 8. Sınıf İnkılap Tarihii Birinci Dünya Savaşı’na Yol Açan Gelişmeler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf İnkılap Tarihi: Birinci Dünya Savaşı’na Yol Açan Gelişmeler TEST - 1
1.
Fransız İhtilali ile yayılan “her ulusun kendi geleceğine kendisinin karar vermesi” düşüncesi imparatorlukların içerisinde yaşayan ulusların harekete geçmesine neden olmuştur. Bunun yanı sıra Sanayi İnkılabı sonrasında yeni sömürgeler elde etmek isteyen devletler birbirleriyle mücadele etmeye başlamış, bloklaşmaya ve silahlanmaya önem vermişlerdir.

Bu gelişmelerin aşağıdakilerin hangisinin yaşanmasında etkili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Sosyal ve ekonomik sorunların sona ermesinde
Soru Açıklaması
2.


Verilen görsellerin ortak özelliği olarak aşağıdakilerde hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Birinci Dünya Savaşı’nın sebepleri
Soru Açıklaması
3.
- İngiltere ve Almanya arasında ham madde ve pazar elde etme mücadelesinin yaşanması

- Fransa’nın daha önce Almanya’ya kaptırdığı Alsas Loren Bölgesi’ni geri almaya çalışması

- Rusya’nın Balkanlarda uygulamaya çalıştığı bütün Slavları bir çatı altında toplama çalışmasına Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun karşı çıkması

- İtalya’nın Akdeniz’e egemen olmak istemesi ve Roma İmparatorluğu’nu yeniden kurmaya çalışması

Avrupa’da XX. yüzyılın başlarında görülen bu durumun;

l. Devletler arasında bloklaşmaların başlaması,

ll. Silahlanma yarışının hızlanması,

lll. Ekonomik rekabetin sona ermesi

gelişmelerinden hangilerinin yaşanmasında etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" l ve ll.
Soru Açıklaması
4.


Verilen şemada “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Sömürgeciliğin hız kazanması
Soru Açıklaması
5.
Almanya, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni kendi yanında görmek istiyordu. Osmanlının savaşa girmesiyle Ruslara ve İngilizlere karşı yeni cepheler açılacak ve Almanya’nın yükü hafifleyecekti. İngiltere’nin Uzak Doğu’daki sömürgeleriyle bağlantısı kesilecek ve Rusya’ya yardıma gidemeyecekti. Ayrıca halifenin cihat çağrısıyla İngiliz sömürgesi altındaki Müslümanlar Osmanlı Devleti adına savaşacak ve İngiltere’yi zor durumda bırakabileceklerdi.

Bu bilgilere göre Almanya’nın, Osmanlı Devleti’nin;

l. Coğrafi konumu,

ll. Dinî gücü,

lll. Sınırlarının genişliği

özelliklerinin hangilerinden yararlanmaya çalıştığını gösterir?
Doğru Cevap: "D" I, ll ve lll.
Soru Açıklaması
6.
XIX. yüzyılda Avrupa’da hız kazanan sanayileşme ve bunun sonucunda ortaya çıkan sömürgecilik hareketleri, devletler arası çıkar çatışmalarına ve ekonomik rekabete dönüştü. Ayrıca Fransız İhtilali, getirdiği yeni anlayış ve görüşlerle siyasi ve sosyal hayatta büyük değişikliklere yol açtı. Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı tüm dünyayı etkiledi. Avrupa’da sınırlar değişti, siyasi dengeler bozuldu. Tüm bu gelişmeler Avrupa’da şartları ve zamana göre değişen gruplaşmaları ortaya çıkardı.

Bu bilgilere göre;

l. Sanayileşme ile başlayan sömürgeciliğin ekonomik rekabeti ortaya çıkardığı,

ll. Fransız İhtilali’nin siyasi ve sosyal hayatı derinden etkilediği,

lll. Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı’nın devletleri gruplaşma politikasına sürüklediği

yargılarından hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" l, ll ve lll.
Soru Açıklaması
7.
Avusturya - Macaristan İmparatorluğu’nun temel hedefi Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan çıkarmak, Balkanlara hâkim olmak, Ege Denizi’ne inmektir. Çok uluslu bir yapıya sahip olması ve Rusya’nın Panslavist politikaları devletin toprak bütünlüğünü tehdit ediyordu.

Bu parçadan Avusturya - Macaristan İmparatorluğu ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "D" Milliyetçilik akımından olumlu yönde etkilenmiştir.
Soru Açıklaması
8.


Verilen konuşmalarda boş bırakılan yerlere ortak olarak aşağıdaki devletlerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı Devleti
Soru Açıklaması
9.
İtilaf ve İttifak Devletleri arasında dört yıl süren Birinci Dünya Savaşı’nın başlanmasına yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun veliahtının Sırplı bir öğrenci tarafından öldürülmesi
Soru Açıklaması
10.
Birinci Dünya Savaşı sürecinde henüz Osmanlı Devleti ile Almanya arasında bir ittifak anlaşması imzalanmadan önce İngiltere, Osmanlı Devleti’ne sunduğu teklifte Osmanlı Devleti’nin mevcut durumunu koruması halinde, Osmanlılar için her türlü yardıma hazır olduğunu, hatta kapitülasyonları bile kaldırabileceğini belirtmiştir.

İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ne karşı bu yaklaşımı aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalmasını sağlamak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.