LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı TEST - 1


LGS sınavı İnkılap Tarihi bölümü online deneme soruları. Online LGS İnkılap Tarihi deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı TEST - 1
1.
Fransa’da 1789 yılında başlayan ve sonrasında yaşanan gelişmeler dünyaya yeni bir düzenin gelmesine neden olmuştu. Bu düzen siyasal ve sosyal açıdan tüm dünya ülkelerini derinden etkilemişti. Fransa’da başlayan bu yeni düzen “her millete bir devlet” öngörüyordu. Böylece milletler devlet kurarken çok uluslu devletler de yok olacaktı.

Metinde bahsedilen durum Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki olaylardan hangisinin doğrudan yaşanmasına neden olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Balkan milletlerinin isyan etmesine
Soru Açıklaması
2.
XX. yüzyılda Avrupa’da yaşanan gelişmeler Osmanlı Devleti’ni etkisi altına almaya başlamıştı. Fransız İhtilali’nin getirdiği düşünce yapısı Osmanlı Devleti içerisinde özgürlük, hürriyet ve eşitlik isteyen grupların ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Tanzimat ve Islahat Fermanları, meşrutiyetin ilan edilmesi bu grupların faaliyetlerinin sonuçları arasında yer almıştır. Ayrıca Balkanlarda başlayan milliyetçi ayaklanmalar ve Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletlerin ham madde kaynağı ve pazar alanı hâline gelmesi de bu yüzyılın etkileri arasındaydı.

Paragraftaki bilgilere bakılarak Osmanlı Devleti’nin XX. yüzyıldaki durumu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Sömürgecilik faaliyetlerine katılarak ham madde kaynaklarına ulaşmıştır.
Soru Açıklaması
3.
Manastır Askerî İdadisinde iken Namık Kemal, Ziya Gökalp, Tevfik Fikret gibi yazarların eserlerini okumakla kalmamış; J.J. Rousseau, Voltaire ve Montesquieu gibi yabancı düşünürlerin de eserlerini okumuştur. Ayrıca Fransızca dersinde geri olduğundan yaz tatillerinde Fransızca öğrenmek için gizlice bir Fransız okuluna devam etmiştir.

Bu durum Mustafa Kemal’de aşağıdaki özelliklerden hangisinin oluşmasına katkı sağlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Farklı görüş ve fikirlere saygı duyma
Soru Açıklaması
4.
Mustafa Kemal’in yetiştiği dönemde Osmanlı Devleti’nde dinî derslerin ağırlıklı verildiği medreseler, Batı tarzı eğitim veren sivil ve askerî okullar, gayrimüslimlerin açtığı yabancı okullar ve azınlık okulları eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütüyorlardı.

Osmanlı Devleti’nde yaşanan bu durumun;

I. Farklı kültürel değerlerin oluşmasına,

II. Eğitimde ikiliklerin ortaya çıkmasına,

III. Eğitim - öğretim birliğinin sağlanamamasına

gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
5.
Mustafa önce ilahilerle, dinî törenle mahalle mektebine başladı. Birkaç gün sonra da oradan alınarak Şemsi Efendi Okuluna başladı. Mahalle mektebinin aksine bu okulda yeni öğretim metotları uygulanmakta, kara tahta, tebeşir, silgi, öğretmen masası gibi okumayı kolaylaştıracak levhalar kullanılmaktaydı. Batı tarzı, modern öğretim yapan bu okulun Mustafa’nın fikir hayatının gelişmesinde olumlu etkileri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Şemsi Efendi Okulunda okumasının ona sağladığı katkılar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Sabit fikirli bir kişilik yapısının oluşmasını sağlamıştır.
Soru Açıklaması
6.
Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinin oluşmasına yaşadığı bölgenin, eğitim gördüğü okulların ve şehirlerin ayrıca tanımış olduğu kişilerin etkisi büyüktür. Manastır şehri onun kişilik özelliklerinin oluşmasında en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Askerî idadiyi burada okumuş, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Namık Kemal gibi yazarların kitaplarıyla burada tanışmıştır. Bu yazarlar onda milliyetçilik, Türkçülük, vatanseverlik, hürriyet, özgürlük düşüncelerinin oluşmasını sağlamıştır. Ayrıca tarih bilincinin oluşmasında tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’in de önemli katkıları olmuştur.

Paragraftaki bilgilere bakıldığında Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinin oluşumu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Kişilik özellikleri farklı faktörlerin etkisiyle oluşmuştur.
Soru Açıklaması
7.
Mustafa Kemal yerli ve yabancı birçok aydının fikirlerinden istifade etmiştir. Ancak o, bir düşünürün ya da düşünce akımının izleyicisi olarak kalmamış; farklı fikirlerden yararlanarak kendi düşünce dünyasını inşa etmiştir.

Paragrafta belirtilen durumun Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Özgün fikirler üretmesine
Soru Açıklaması
8.
1911 yılında İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması ile birlikte Osmanlı Devleti buraya karadan ve denizden asker gönderemedi. Bu durumun yaşanmasında Osmanlı Devleti’nin bu bölgeye kara sınırının bulunmaması ile içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi durum etkiliydi. Ayrıca İtalya Osmanlı Devleti’nin bu durumunu bildiğinden Trablusgarp’ın işgalinin çok kolay olacağını düşünmüştü. Bu bölge kendisine yakın bir konumda bulunuyordu.

Buna göre İtalya’nın sömürge elde etmek için Osmanlı toprağını seçmesinde;

I. Trablusgarp’ın İtalya’ya göre konumu,

II. Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durum,

III. Trablusgarp’ın yer altı kaynakları bakımından zengin olması

faktörlerinden hangileri etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "A" I ve II.
Soru Açıklaması
9.
…normal şartlarda Balkan devletlerinin Türk ordusunu yenmelerine mantıken imkân yokken, Türk ordusu Balkan Savaşlarında beklenmedik bir şekilde Balkan devletlerine yenilmiştir. Bu duruma “içine düştüğü politika bataklığı yüzünden ortada direnebilecek bir ordu”nun olmaması neticesi neden olmuştur.

Metinde belirtilen altı çizili cümleden hareketle Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşlarında başarısız olmasına gerekçe olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" Ordunun siyasete karışması
Soru Açıklaması
10.
Mustafa Kemal, Selânik Askerî Rüştiyesini bitirdikten sonra Manastır Askerî İdadisine girdi. İdadide sınıf arkadaşları arasında Üsküp, Yanya ve Manastır Askerî Rüştiyelerinden gelen öğrenciler de bulunmaktaydı. Mustafa Kemal idadide tanıştığı sınıf arkadaşı Ömer Naci aracılığıyla edebiyata, özellikle de şiire ilgi duymaya başladı. Bu ilgi onu Namık Kemal ve Tevfik Fikret’in eserlerini okumaya yöneltti. Bu eserler sayesinde içinde var olan vatan ve millet sevgisi daha da pekişti.

Bu açıklamadan hareketle Mustafa Kemal ile ilgili;

I. Fikri yönden etkilendiği kişilerin olduğu,

II. Okulun en başarılı öğrencilerinden biri olduğu,

III. Birbirinden farklı yerlerden gelmiş yeni insanlarla tanıştığı

ifadelerinden hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" I ve III.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.