TYT Biyoloji Deneme Sınavı TEST - 4


TYT sınavı Biyoloji dersi online deneme soruları. Online TYT Biyoloji deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji Deneme Sınavı TEST - 4
1.
Bir insanda ağız, mide ve ince bağırsağa alınan besin miktarları ve kalan besin miktarları verilmiştir.Grafiğe göre;

I. Ağızda karbonhidrat sindiren enzim bulunur.

II. Midede protein sindirimi tamamlanır.

III. Yağ sindiren enzimler sadece ince bağırsak tarafından sentezlenir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
2.


Yukarıdaki şekilde bir karınca popülasyonuna ait soyağacı ifade edilmiştir.

Buna göre; I, II ve III numaralı bireyler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" I numaralı birey farklı genotipte çok sayıda gamet oluşturur.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki durumlardan hangisi sonucunda elde edilen bitkinin kalıtsal yapısının ana bitkiden farklı olması beklenir?
Doğru Cevap: "B" Elma çekirdeğinin toprağa ekilmesiyle tam bir bitki elde edilmesi durumunda
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki şekilde görülen düzenekte içerisinde %75 lik glikojen çözeltisi bulunan A kabının açık ucuna, seçici geçirgen zar takılıp, saf su bulunan B kabının içine bırakılıyor.Bu düzenekte gerçekleşen madde geçişi olayları ile ilgili olarak,

I. A kabındaki su osmozla B kabına geçer.

II. A kabındaki glikojen suda çözünerek difüzyonla B kabına geçer.

III. A kabının osmotik basıncı zamanla azalır.

yorumlarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
5.
Hayvansal bir hücre zarında aşağıda verilen moleküllerden hangisine rastlanmaz?
Doğru Cevap: "E" Vitamin
Soru Açıklaması
6.
ı. iyot

il. Glikoz

111. Nişasta

iV. Fehling çözeltisi

V. Nişasta yıkan enzim

"Nişastanın yapıtaşı glikozdur." hipotezini kanıtlamak için yapılan bir deneyde yukarıda verilenlerden hangilerinin kullanılmasına gerek yoktur? (Fehling çözeltisi glikoz ayıracıdır.)
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
7.
Bitkisel bir hücrede sitoplazmada hidroliz olayında görev alacak bir enzimin sentezi aşağıda verilenlerden hangisinde gerçekleşir?
Doğru Cevap: "D" Serbest ribozomda
Soru Açıklaması
8.


Yukarıda verilen numaralı reaksiyonlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" II numaralı olay bütün canlılar için ortaktır.
Soru Açıklaması
9.


Yukarıda bitkilerın sınıflandırılmasına ait bır şema verilmiştır

Buna göre, numaralı bitkilerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Eğrelti otu III nolu bitkilere örnek olup tohumları meyve yaprağı ile örtülü değildir.
Soru Açıklaması
10.
Bir hücrede aşağıdaki moleküllerden hangisinin bulunması, hücrenin bitki hücresi olmadığını kanıtlar?
Doğru Cevap: "E" Glikojen
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji Deneme Sınavı TEST - 4
11.
Aşağıdaki şekilde, bal arılarında üreme şematize edilmiştir.Şekilde verilen bilgiye göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Erkek arılar döllenme olmadan geliştikleri için genelik olarak birbirlerinin aynıdır.
Soru Açıklaması
12.
İnsan sindirim sisteminde,

- Protein

- Yağ

- Nişasta

moleküllerinin hidrolizini sağlayan enzimler için,

I. amino asit monomerlerinden oluşma,

II. tersinir çalışma,

III. optimum olarak aynı sıcaklıkta etkili olma,

IV. pH = 7 de en iyi çalışma

özelliklerinden hangileri ortaktır?
Doğru Cevap: "A" I ve III
Soru Açıklaması
13.
KkRr genotipindeki bir bireyde K ve R genleri bağlı olup, aralarında krossing-over gerçekleşme olasılığı (rekombinasyon frekansı)% 20'dir.

Buna göre, KR gametinin oluşma yüzdesi nedir?
Doğru Cevap: "C" %40
Soru Açıklaması
14.


Yukarıdaki şekilde hayvansal bir hücredeki metabolizma olayları gösterilmiştir.

Buna göre, X, Y ve Z olayları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
15.


Buna göre, bu besin ağındaki türlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" M türü ayrıştırıcıdır.
Soru Açıklaması
16.


Yukarıdaki şemada ototrof ve heterotrof canlıların madde alışverişleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

Buna göre,

I. Hem ototroflar hem heterotroflar besin kullanarak enerji üretirler.

II. Ototrof canlılar heterotrof canlılar için besin ve 02 kaynağıdır.

III. Heterotrof canlılar ototrof canlılar için C02 kaynağıdır.

IV. Heterotrof canlılar ototrof canlılar için organik madde kaynağıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
17.
Bir hücrenin aşağıda verilen yapılardan hangisine sahip olması ökaryot hücre olduğuna karar vermek için kullanılabilir?
Doğru Cevap: "A" Hücre iskeleti
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki tabloda bazı bitki türlerinin kromozom sayıları verilmiştir.Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Bir canlı türünün kromozom sayısı onun hangi sınıfa ait olduğu hakkında bilgi vermez.
Soru Açıklaması
19.


Buna göre, numaralandırılmış bireylerden hangileri homolog kromozomlarının karşılıklı bölgelerinde bu özelliğe etki eden farklı alel genleri taşır?
Doğru Cevap: "D" 2, 3 ve 4 6
Soru Açıklaması
20.


Yukarıda şematize edilen azot devrinde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı olayları gerçekleştiren canlılardan hangileri kesinlikle ototrof beslenir?
Doğru Cevap: "B" 2, 4, 5
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.