TYT Din Kültürü Deneme Sınavı TEST - 2


TYT sınavı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi online deneme soruları. Online TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Din Kültürü Deneme Sınavı TEST - 2
1.
“Allah’ın Resûlüne karşı gelerek (sefere çıkmayıp) geri bırakılanlar, oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad etmek hoşlarına gitmedi ve “Bu sıcakta sefere çıkmayın” dediler. De ki: “Cehennemin ateşi daha sıcaktır.” Keşke anlasalardı.” (Tevbe, 81)

Verilen ayetin muhatabı, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Münafıklar
Soru Açıklaması
2.
İslam medeniyeti, yazı ile kendisini ifade eden bir medeniyettir. İslam’da yazının en gözde sanatlardan biri olmasının ve mevcut estetik görüntüye ulaşmasının başlıca sebebi, Kur’an’ı şanına yaraşır bir güzellikte ve göze hitap edecek bir şekilde yazma ideali ve arzusudur.

Yukarıdaki belirleme aşağıdaki İslam sanatlarından hangisi için geçerlidir?
Doğru Cevap: "B" Hüsnü hat
Soru Açıklaması
3.
“İmanın, insanı ahlaki davranışlarda bulunmaya sevk eden ve onu kötülüklerden uzaklaştıran dinamik bir güç” olarak tanımlandığı din aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İslamiyet
Soru Açıklaması
4.
Müslümanlar tarihin her döneminde diğer dinlerin mensuplarıyla diyaloğa girmekten kaçınmamışlardır. Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine’ye hicret ettiği zaman başta Yahudiler olmak üzere diğer din mensuplarıyla, aynı devletin çatısı altında birliktelik kurmuş ve bu birlikteliğin esaslarını yazılı hale getirmiştir. Yapılan “Medine Vesikası” anlaşması ile farklı dine mensup insanların hiçbirine baskı yapılmamış, aksine herkesin kendi dininin gereklerini rahatlıkla yerine getirmesine imkan sağlanmıştır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi açıklanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" İslamiyetin diğer din mensuplarına karşı tutumu
Soru Açıklaması
5.
İslam kültür ve medeniyetinde ortaya konulan ilmi faaliyetlerin, kendisinden sonra gelen ilmi çalışmalara ilham kaynağı olması bakımından bir takım ayırt edici özellikleri olmuştur. Müslümanların ilim anlayışı, din ve din dışı gibi bir ayrım içermeyen, bütüncü bir dünya görüşüne sahiptir. Müslümanlar, aklın muhatap olduğu vahye dayalı hakikatler ile deney ve gözleme dayanan araştırma sonuçları arasında çelişki yaşamamıştır.

Verilen paragrafta İslam kültür ve medeniyetinin aşağıdaki ayırt edici unsurlardan hangisi üzerinde durulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Rasyonel ve bütüncül olması
Soru Açıklaması
6.
Hz. Peygamber (s.a.s.), tebliğ sürecinde bazen kendisini bir çiftçiye, zararlardan alıkoyan koruyucuya bazen de bir devenin sahibine benzetir. İnsanları tanımlamada bir tarlaya benzetmesi ve kendisini bu tarladan faydalanmada basiret sahibi çiftçiye benzetttiği bir hadiste şöyle demiştir. “Bir çiftçi ki verimliliği, tarlayı işlemeyi iyi biliyor, zararlı otları tımar ediyor, tohum ekme zamanını, sulama vaktini ve hasat mevsimini çok iyi biliyor.” Hz. Peygamber bu hadisteki toprağı her haliyle tanıyan çiftçi gibi insanları bu şekilde tanıyıp herkese kendine mahsus karakter, kabiliyet ve kapasitesine göre muamele etmiştir.

Yukarıda verilenler Hz. Peygamberin (s.a.s.) hangi özelliğini örneklendirir?
Doğru Cevap: "D" Muhataplarını tanımasına
Soru Açıklaması
7.
• “Hiç şüphe yok ki, Kur’an’ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.” (Hicr, 9)

• “Korunmuş bir kitaptadır.” (Vakıa, 78)

• “Ona ne önünden, ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.” (Fussilet, 42)

Verilen ayetler Kur’an’ın aşağıda verilen hangi özelliğiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Allah’ın koruması altında olduğu
Soru Açıklaması
8.
İslam inanç esaslarından biri olan peygamberlere iman, onların hayatlarını öğrenmeyi gerektirir. Bilgi, imanın önemli bir boyutunu oluşturur ve inanç bilgi ile güçlenir. Bu yüzden Hz. Muhammed’e inanan her Müslümanın onun hayatını bilmesi gerekir.

Hz. Muhammed’in hayatını anlatan kitaplara genel olarak verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Siyer
Soru Açıklaması
9.
“Eğer aldırmazlarsa onlara de ki: Bana Allah yeter. O'ndan başka ilah yoktur. Ben O'na dayanmaktayım ve O büyük Arş’ın Rabbidir.” (Tevbe,129)

Yukarıda verilen ayet aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Tevekkül etmek
Soru Açıklaması
10.
İslam dinini kabul etmiş milletlerin, bu dinin etkisi altında kalarak meydana getirdikleri medeniyet. Bu medeniyet, Müslümanlığı kabul etmiş milletlerin tarihinde ayrı ayrı incelenemeyeceği gibi başlı başına bir medeniyet olarak da incelenemez

Aşağıda verilenlerden hangisi İslam Medeniyetinin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Fethedilen ülkelerin kültürleri farklı olsa da tek bir İslam sanatı ve mimarisi ortaya çıkmıştır.
Soru Açıklaması
logo
TYT Din Kültürü Deneme Sınavı TEST - 2
11.
“Ben Fatih Sultan Mehmet Han. Bütün dünyaya ilan ediyorum ki kendilerine bu padişah fermanı verilen Bosnalı Fransiskenler himayem altındadır ve emrediyorum; hiç kimse ne bu adı geçen insanları ne de onların kiliselerini rahatsız etmesin ve zarar vermesin. İmparatorluğumda huzur içinde yaşasınlar ve bu göçmen durumuna düşen insanlar, hürriyet ve emniyet içinde yaşasınlar. İmparatorluğum idaresindeki bütün ülkelere gidip korkusuzca kendi manastırlarını kurup yerleşsinler. Ne padişahlık eşrafından ne vezirlerden ve memurlardan ne hizmetkarlarımdan ve ne de imparatorluk halkından hiç kimse bu insanların onurunu kırmayacak ve onlara zarar vermeyecektir.”

Fatih Sultan Mehmet'in bu fermanında belirtilen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Başkalarının inançlarına karşı hoşgörülü olma
Soru Açıklaması
12.
İslam’a göre Allah, insanları yaratıcısını bilip tanıyacak kabiliyette yaratmıştır. Kuran-ı Kerim’de bu durum şöyle ifade edilmiştir: “Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur, fakat insanların çoğu bilmezler.”(Rum, 30)

Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" İnsanlarda bir dine inanma eğilimi vardır.
Soru Açıklaması
13.
Efendimizin (s.a.s.) hayatını gözden geçirdiğimizde, en çok onun bela ve musibetlere uğradığını görürüz. Daha dünyaya gelmeden babasını kaybetmiş; altı yaşında annesinin, iki sene sonra dedesinin vefatını görmüştü. Peygamberliğini müteakip düşmanlarına karşı kendisini koruyan amcası Ebû Talib’in ve en çok desteğini gören hanımı Hz. Hatice’nin vefatına şahit olmuştu. Hz. Fatıma’dan başka bütün çocukları, ya küçük yaşta vefat etmişlerdir. Bütün bunlar Peygamberimizin gözlerini yaşartmış, fakat onun ağzından kaderi suçlayıcı biçimde tek bir söz duyulmamış, bir feryat işitilmemiştir. Bu felaketler karşısında asla sarsılmamış, yılgınlık duymamıştır.

Yukarıda verilenler, Hz. Peygamberin sahip olduğu ahlaki değerden hangisine sahip olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "C" Sabrına
Soru Açıklaması
14.
• İyilik, güzellik, uygun ve güzel olanı en güzel ve kusursuz bir şekilde yapmak.

• Allah’ın huzurunda olduğunu onu gönül nuruyla görüyormuş gibi tasavvur ederek kulluk vazifelerini yerine getirmek.

Yukarıdaki açıklamalar, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" İhsan
Soru Açıklaması
15.
İnsanlardaki bazı özürlerden dolayı cuma namazı, oruç, hac gibi ibadetler düşebilir. Namazı ayakta kılmaya sağlığı elvermeyen oturarak, yatarak ya da gözü ile ima ederek kılabilir. Su bulunmadığı zamanlarda teyemmüm ile abdest alınabilir.

Yukarıda verilenler ibadetin hangi ilkelerine örnek olabilir?
Doğru Cevap: "A" Güç yetirebilmek
Soru Açıklaması
16.
• “Münafıklar (sözde) Allah’ı aldatmaktadırlar. Oysa Allah, onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar. İnsanlara karşı riya (gösteriş) yaparlar ve Allah’ı çok az anarlar.” (Nisa, 142)

• “Şu namaz kılanların vay haline ki onlar, namazlarından gaflet ederler (kıldıkları namazın değerini bilmez, ona önem vermezler). Onlar gösteriş (için ibadet) yaparlar.” (Maun,1-7)

Yukarıda verilen ayetler, ibadetle ilgili aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "A" İbadetlerin gösterişten uzak olarak yapılmasına
Soru Açıklaması
17.
Tarih boyunca yaşamış toplumlar, bir dini inancı ya da felsefi düşünceyi benimsediğinden dinsiz bir toplumun var olmadığı görülecektir. Çünkü inanmak, insanın en temel manevi ihtiyaçlarından biridir.

Bu parçada inancın aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıdığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Psikolojik ögelerden beslendiği
Soru Açıklaması
18.
• “Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam tutun ve dosdoğru bir tartıyla tartın; bu, daha hayırlıdır ve sonuç bakımından daha güzeldir” (İsra, 35)

• “Ey İnsanlar, Allah'a sığının, emirlerine yapışın, azabından korunun. İnsanların mallarını eksik teslim etmeyin, değerlerini düşürmeyin, bedellerini eksik ödemeyin, mallarını kötülemeyin, haksız rekabet yapmayın, aldatarak, hile yaparak, fırsat kollayarak, gasp ederek insanların haklarını zayi etmeyin, zayiine sebep olmayın.” (Veda Hutbesi)

Yukarıdaki ayet ve hadis ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Ticaretin temel prensiplerini ortaya koymuştur.
Soru Açıklaması
19.
• “Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar.” (Bakara, 286)

• “Allah sizin için kolaylık ister zorluk istemez…” (Bakara, 185)

Yukarıda verilen ayetler İslam hukukunun temel ilkelerinden hangisine örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Mükellefiyette kolaylık
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın “O birdir; eşi, benzeri, ortağı yoktur.” anlamına gelen sıfatıdır?
Doğru Cevap: "E" Vahdaniyet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.