TYT Felsefe Deneme Sınavı TEST - 4


TYT sınavı Felsefe dersi online deneme soruları. Online TYT Felsefe deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Felsefe Deneme Sınavı TEST - 4
1.
Bilimler, doğrulukları önceden belirlenmiş bilimsel yöntemlerle araştırma yaparak doğru, genel - ge­çerliliği olan kesin sonuçlara ulaşır. Bu sonuçlar bilimsel formüller ve yasalar şeklindedir. Felsefe­de ise, bilimde olduğu gibi doğruluğu, genel - ge­çerliliği kesinlik kazanmış sonuçlara ulaşmak söz konusu değildir. Bu nedenle felsefede önemli olan, konuları ele alma tarzı yani filozofun konularını hangi sorularla ele aldığıdır.

Bu parçada bilim ve felsefeye ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durulmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Bilimde ulaşılan sonuç, felsefede ise sorunları ele alış yöntemi önemlidir.
Soru Açıklaması
2.
Martin Heidegger'in "Var olanı aşmak, var olanın ötesine geçmek ve böylece varlığın bütünlüğüyle yüz yüze gelerek, var olanı araştırmak ve varlığı anlama yetisine yeniden kazandırmak" olarak ta­nımladığı felsefe alanı aşağıdakilerden hangisi olabilir
Doğru Cevap: "C" Metafizik
Soru Açıklaması
3.
Duyusal dünyadaki varlıklar, gerçekten var değildir­ler. Duyusal dünyada gözlemlenen varlıklar, gerçek varlıklar olan ideaların yansıması, taklididir. Oysa sanatçı, duyusal dünyada var olan nesneleri taklit eder ve onları yansıtır. Bu durumda sanat bir taklit olur ve böyle bir sanat, gerçek ve iyi bir sanat olarak görülemez. Buna karşılık gerçek anlamda sanat, mutlak olan güzellik ideasını taklit eden sanattır.

Bu parçada yer alan açıklamalar aşağıdaki felse­fe sorularından hangisine cevap niteliğindedir?
Doğru Cevap: "D" Sanatın anlamı nedir?
Soru Açıklaması
4.
I. Toplumun değer ve normlarına göre kurulan, ülkenin tüm yerleşim birimlerinde temsilciliği olan en büyük siyasi örgüttür.

II. Temelinde toplumun güvenlik, denge ve düzen içinde yaşama istek ve ihtiyacı bulunur.

III. Hükümran olduğu insan topluluğu üzerinde de­netim ve yaptırım gücüne sahip olan, bireylerin kendisinin zorunlu üyesi olduğu siyasi kurum­dur.

Bu özellikler aşağıdaki kavramlardan hangisi­ne aittir?
Doğru Cevap: "E" Devlet
Soru Açıklaması
5.
Bir bilim insanı, "Biz, eski bilgilerin sırtında yürü­yerek çalışma ve buluşlarımızı gerçekleştiriyoruz." demiştir.

Söz konusu bilim insanı bilimin hangi özelliği­ne işaret etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Birikimli olarak ilerlemesine
Soru Açıklaması
6.
Bilim insanı bize sunduğu bilgileri nereye da­yandırır? Tabii ki laboratuvarında yaptığı bilimsel gözlem ve deneylere ... Filozofun ise böyle bir la­boratuvarı yoktur. Onun bize açıkladığı görüş ve düşüncelerinin kaynağı kendi aklı, eğilimleri ve ha­yat sürecinde gerçekleştirdiği gözlemleridir. Başka bir deyişle o, "Ben temele şu ilke ve görüşlerimi aldım, onlardan şöyle bir akıl yürütmeyle şu so­nuçlara ulaştım." şeklinde açıklamalarda bulunur.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarıla­bilir?
Doğru Cevap: "C" Felsefede temellendirme akıl yürütmeyle, bi­limde ise nesnel yöntemlerle yapılır.
Soru Açıklaması
7.
I. İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?

II. İnsanı mutlu eden davranışlar nelerdir?

III. Özgürlükle mutluluk arasında nasıl bir ilişki vardır?

IV. İnsan eylemlerinin yöneldiği belirli bir amaç var mıdır?

V. Evrensel bir ahlak yasası mümkün müdür?

Yukarıdaki sorulardan en öncelikli olanı hangi­sidir
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
8.
Doğanın ürettiklerinde ancak sanat eserlerine bir benzerlikten söz edilebilir. Çünkü üstün bir yetene­ğin ve özgürlükten kaynaklanan bir yapıp etmenin sonucu olan sanat eseri, doğa ürünlerinden faz­la bir şeydir. Sanatçı doğadan aldığı izlenimleri ayıklar, birleştirir ve bir anlatıma dönüştürür. Bu anlatımın bir sanat ürünü olması için özgün ve tek olması gerekir.

Bu parçada yer alan görüşler aşağıdaki sanat kuramlarından hangisine temel oluşturur?
Doğru Cevap: "B" Yaratma kuramı
Soru Açıklaması
9.
"Tanrı, evreni 'Ol!' buyruğuyla yaratıp sonra bir kenara çekilmiş bir yaratıcı, var olan her şeyi tek bir eylemle harekete geçiren fail neden olarak" anlaşılırsa o zaman sadece yaratılışın geçici ne­deni olur. Bu, çelişik bir düşüncedir. Çünkü bu anlayışta Tanrı'nın nedensel faaliyeti tıpkı insan­ların faaliyetleri gibi belli bir zamanda başlamış ve daha sonra sona ermiş geçici bir faaliyet olup çı­kar. Tanrı yaratılışa, yarattığı evrene hiçbir şekilde içkin olmayıp tıpkı bir saatçinin, saatini imal edip kurduktan sonra onunla hiçbir ilişkisinin kalmama­sı gibi evrene aşkın bir varlıktır ve evrene hiçbir şekilde müdahale etmez.

Bu paragrafta aşağıdaki felsefe problemlerinin hangisinin üzerinde durulmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Tanrı-evren ilişkisi
Soru Açıklaması
10.
Toplum yaşamında, insanın davranışlarını belirle­yen ahlak kuralları vardır. Bu kurallar insana hangi durumda neyi yapıp neyi yapmaması gerektiğini bildirir ve insana buyruklar verir. Ancak bu kural ve buyrukların dayanağı insanın eylemlerini kendi ira­desiyle yapmasıdır. Eğer insan eylemlerini kendi istek ve iradesiyle yapmasaydı, ona ahlak kural­larını öğretmenin ve buyruklar vermenin de hiçbir anlamı olmazdı.

Bu parçada açıklanan ahlak görüşünü aşağı­dakilerden hangisi daha iyi özetler?
Doğru Cevap: "C" Toplumun ahlaki kural ve emirlerine rağmen birey eylemlerinde özgürdür.
Soru Açıklaması
logo
TYT Felsefe Deneme Sınavı TEST - 4
11.
Gerek bilimde, gerek günlük hayatta nesne ve ol­guları olduğu gibi algılamıyoruz. Yani gözümüze çarpan şey ile gördüğümüz şey aynı değildir.

Buna göre insan bilgisi hangi niteliğe sahiptir?
Doğru Cevap: "C" Relativ
Soru Açıklaması
12.
Ona göre dünyada nesnelerden değil olaylardan meydana gelen sonsuz bir ağ vardır. Evrende var olan her şey, bir başka şeyle birlikte vardır. Var olan her olay, başka olaylar nedeniyle gerçekleş­mektedir. Yani aktüel olaylar, kendinden önceki olaylar nedeniyle vardır. Aktüel bir olay yok olduğu zaman, kendisinden sonraki olaylar içinde varlığı­nı sürdürür.

Bu parçada açıklanan görüşler aşağıdaki dü­şünürlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Whitehead
Soru Açıklaması
13.
Ünlü ressam Picasso, kendisinin yaptığı tabloya bakıp gördüklerini şaşkınlıkla karşılayan bir izle­yicinin "Ama bunlar balığa benzemiyor" demesi üzerine şöyle demiştir: "O, balık değil zaten, o bir resim."

Picasso'nun bu parçada yer alan cevabı aşağı­dakilerden hangisini destekler?
Doğru Cevap: "D" Doğal ve sanatsal varlıklar farklıdır.
Soru Açıklaması
14.
Kant'a göre insanlarda akla benzeyen ortak bir estetik duygu vardır. İnsanlar kendi akıllarına da­yanarak çeşitli konularda bazı ortak görüş ve ka­naatlere ulaşabiliyorlarsa sanat eserlerinin güzel­lik değeri ile ilgili olarak da ortak estetik duyguya dayanıp ortak görüş ve kanaatlere ulaşabilirler. Örneğin bir resim tablosuna bakan herkes onu güzel bulabilir. Burada bir kişinin söz konusu eser hakkında verdiği bir karar, o tabloyu seyreden her­kes için geçerli olması gereken bir karardır.

Kant'a göre estetik yargıların kaynağında aşa­ğıdakilerden hangisi bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Estetik beğeni duygusu
Soru Açıklaması
15.
İnsanların birbirleriyle özdeş olduklarını iddia eden bir eşitlik anlayışı kabul edilemez. İnsanları, ben­zeri olmayan, bağımsız ve sorumlu varlıklar ola­rak görmek gerekir. Her insanın kendisine özgü yetenek ve niteliklere sahip olduğunu kabul etme zorunluluğu vardır. Aksi takdirde eşitlik, insanların kendilerini özgürce gerçekleştirip geliştirmelerine imkan tanımaz.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin toplum düşüncesi eleştirilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Sosyalizm
Soru Açıklaması
16.
Timon;

- Nesneler nasıldır?

- Nesneler karşısında alınan tavırdan nasıl bir sonuç doğar?
sorularına sırasıyla,

- Nesneler değişme içindedir ve kesin olarak ayırt edilemezler.

- Bu nedenle yargı vermekten kaçınmak gerekir. Bu tavır da bizi ruh sükunetine yani mutluluğa götürür.

cevabını vermiştir.

Timon'un yukarıda savunduğu görüşleri aşağıdakilerden hangisi en iyi özetler?
Doğru Cevap: "D" Varlığın bilinememesi nedeniyle her şeyden şüphe edilmesi insanı mutluluğa ulaştırır.
Soru Açıklaması
17.
Lisede bir felsefede öğretmenimiz vardı. Dersimi­ze geldiğinde sınıfın önünde durur ve sürekli şu soruyu sorardı: "Çocuklar, ben kimim?" Biz de "Felsefe hocamızsınız." cevabını verirdik. Sonra, "Siz beni geçen haftaki felsefe hocanızla aynı kişi sanmayın. Ben değiştim. Önümüzdeki haftaya ya­pacağımız derse kadar da değişeceğim. Ama siz beni aynı felsefe hocanız zannedeceksiniz!" derdi.

Bu parçada sözü edilen felsefe hocasının söz­leri aşağıdaki felsefi akımlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?
Doğru Cevap: "E" Oluşçuluk
Soru Açıklaması
18.
Acaba dünyada hiç doğal bir sanat eserinin ger­çekleştirildiği görülmüş müdür? Bunu çok merak ediyorum. Sanatçı, sanat yoluyla, nesnelerde do­ğal durumda bulunmayan şeyi dile getirir.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinde verilen kavramlar karşılaştırılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Sanat varlığı-doğa varlığı
Soru Açıklaması
19.
Descartes insan ruhunda bir mükemmel varlık dü­şüncesinin olduğunu düşünür. Ona göre insanın kendisi hiçbir zaman mükemmel olamaz. Ayrıca insan mükemmel bir varlıkla hiçbir zaman karşı­laşmadığı için, mükemmel varlık düşüncesi, onun dış dünyaya ilişkin gözlemlerinden de çıkartılamaz. insan mükemmel olmadığına göre, mükemmel var­lık düşüncesini insanın kendisi oluşturmuş olamaz. Descartes buradan, mükemmel varlık düşüncesini insana, Tanrı'nın vermiş olduğu sonucuna ulaşır. insanın zihnindeki mükemmel varlık düşüncesinin nedeni Tanrı ise, Tanrı'nın var olması gerekir.

Descartes'ın bu parçada yer alan Tanrı kanıt­lamasındaki hareket noktası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kendi ruhunda mükemmel varlık kavramı olması
Soru Açıklaması
20.
Bazı düşünürler yaşadıkları toplumda mevcut du­ruma, olup bitene bakar, fakat burada olması gere­kene yönelmez. Onlar, burada olup bitenlerin bir­takım olumsuz yönlerini hesaba katar ve her şeyin yine aynı seyri izlemesi durumunda, gelecekte nelerin olabileceğini tasarlar.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Korku ütopyaları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.