TYT Fen Bilimleri Deneme Sınavı TEST - 4


TYT sınavı Fen Bilimleri bölümü online deneme soruları. Online TYT Fen Bilimleri deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Fen Bilimleri Deneme Sınavı TEST - 4
1.
Özellikleri değişmeyen durgun bir ortamda frekansı f, periyodu T olan bir kaynak çalıştığında l dalga boylu dalgalar oluşuyor.

Buna göre, kaynağın frekansı 2f yapılırsa periyot ve dalga boyu için ne söylenebilir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
2.


Düşey kesiti şekildeki gibi olan basamaklara konulan noktasal X, Y cisimlerinin kütleleri sırasıyla m, 3m dir. X cismi K basamağında, Y cismi P basamağında iken yere göre potansiyel enerjileri toplamı E oluyor.

Buna göre, X ve Y aşağıda verilen basamaklardan hangilerine konulduğunda yere göre potansiyel enerjileri toplamı yine E olur?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
3.
Biri pozitif, diğeri negatif yüklü olan iletken iki kürenin birbirlerine uyguladıkları elektrostatik kuvvetle ile ilgili,

I. Temas gerektirmeyen bir kuvvettir.

II. Pozitif yüklü kürenin, negatif yüklü küreye uyguladığı kuvvet etki kuvveti, negatif yüklü kürenin, pozitif yüklü küreye uyguladığı kuvvet tepki kuvvetidir.

III. Pozitif yüklü kürenin, negatif yüklü küreye uyguladığı kuvvetin büyüklüğü, negatif yüklü kürenin, pozitif yüklü küreye uyguladığı kuvvetin büyüklüğüne eşittir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
4.
Ağaçlar kökleri yardıyla topraktan suyu emerek, en yüksekte ve en uçta bulunan yapraklarına kadar bu suyu ulaştırabilirler.

Bu olay ile,

I. Torricelli deneyinde, barometredeki cıvanın 76 mm yükselmesi.

II. Termometredeki cıvanın sıcaklık arttıkça yükselmesi.

III. Bir kaptaki cıvaya daldırılan ince cam boruda cıvanın alçalması.

olaylarından hangileri aynı ilke ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız III
Soru Açıklaması
5.
Sıcaklıkları TX, TY, TZ ve ısı sığaları eşit olan X, Y, Z katı cisimleri birbirine değecek biçimde yerleştiriliyor. Cisimler arasında ısıl dengenin kurulması sürecinde, X cisminin iç enerji değişimi Q, Y ninki 2Q, Z ninki 3Q oluyor.

Buna göre; X, Y, Z cisimlerinin başlangıçtaki sıcaklıkları TX, TY, TZ arasındaki ilişki;

I. TY < TX < TZ

II. TZ < TX < TY

III. TZ < TY < TX

I, II, III ile verilenlerden hangileri olabilir? (Hal değişimi ve dış ortam ile ısı alışverişi yoktur.)
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
6.


Düşey kesiti verilen kaptaki su ve gaz şekildeki gibi dengedeyken kapalı koldaki havanın basıncı Phava, kapalı ve açık kollardaki su seviyeleri farkı h oluyor.

Buna göre, S musluğu açılarak kaptan az bir miktar su akıtılırsa Phava ve h için ne söylenebilir?

Doğru Cevap: "E" I ve II
Soru Açıklaması
7.
Işığın dağınık yansıması olayında,

I. Gelen ışının normalle yaptığı açı, yansıyan ışının normalle yaptığı açıdan farklıdır.

II. Gelen ışık, normal ve yansıyan ışık aynı düzlemde olmayabilir.

III. Birbirine paralel gelen bir ışık demetinin paralelliği, yansıma sonrasında bozulur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
8.
Yaygın adı nişadır olan NH4Cl bileşiği;

I. Suda çözündüğünde

II. Lehimleme işlemlerinde yüzey temizleyici olarak kullanıldığında

III. NH4Cl(k) --> NH3(g) + HCl(g) denklemine göre parçalandığında

hangilerinde kimyasal değişime uğrar?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
9.
Suyun t °C taki sıvı – buhar denge basıncı 66 mmHg dir.

Aynı sıcaklıkta havadaki su buharının kısmi basıncı 22 mmHg olduğuna göre, havadaki bağıl nem yüzdesi kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 33,3
Soru Açıklaması
10.
Amorf katılarla ilgili;

I. Belirli geometrik şekilleri yoktur.

II. Cam, tereyağı ve plastikler amorf katılardır.

III. Sıcaklık arttıkça akıcılıkları artar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" l, ll ve lll
Soru Açıklaması
logo
TYT Fen Bilimleri Deneme Sınavı TEST - 4
11.


Şekildeki He gazı bulunan sistemlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (V : Hacim)
Doğru Cevap: "C" n sabitken x değeri artarsa h1 değeri artar.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisinin adlandırması yanlış yapılmıştır?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
13.


Yukarıda gerçekleştirilen ayrıştırma işlemiyle ilgili;

I. Ayırma hunisiyle gerçekleştirilmektedir.

II. Yoğunluk farkından yararlanılarak yapılan ayrıştırma işlemidir.

III. Tek fazlı karışımların ayrıştırılmasında kullanılan ayrıştırma işlemidir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I ve II
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki karışımlardan hangisinin sınıflandırması yanlış olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
15.
Bir insana ait farklı iki dokuda yer alan hücrelerde,

I. sentezlenen protein,

II. aktif gen,

III. hücre zarında bulunan glikoprotein

yapılarından hangileri farklı olabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
16.


Yukarıdaki soy ağacında koyu renkle gösterilen bireyler, homozigot halde iken öldürücü olan bir otozomal baskın bir hastalık yüzünden hayatlarını kaybetmişlerdir.

Buna göre, hangi bireylerde bu genin bulunmama olasılığı vardır?
Doğru Cevap: "E" 5 - 8
Soru Açıklaması
17.


Özdeş bitkiler kullanılarak hazırlanmış olan bir deney düzeneği yukarıda görülmektedir.

Düzenekte meydana gelen olaylarla ilgili,

I. Renkli sıvının 9’a doğru hareket etmesi L kabında fotosentez hızının, oksijenli solunum hızından daha fazla olduğunu gösterir.

II. K kabındaki bitkinin yanına Ca(OH)2 konulursa renkli sıvı 1’e doğru yaklaşır.

III. Her iki kapta da oksijenli solunum gerçekleşmektedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
18.
Bir ekosistemde besin zinciri oluşturan canlıların bazı özellikleri şunlardır:

– X canlısının miktarı arttığında ortamda O2 ve besin oranında artış olur.

– Y canlısının vücut hacmi diğerlerine göre daha büyüktür.

– X canlısının miktarının artışından ilk etkilenen ve sayısı artan Z canlısıdır.

– T canlısının sayısı arttığında Y canlısının da sayısı artar.

Bu canlıların besin zincirindeki doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" X --> Z --> T --> Y
Soru Açıklaması
19.
Karnı kırmızı renkte olan kara kurbağası, tadı kötü olan bir kimyasal madde salgılar. Leylek gibi bir avcı, kurbağa topluluğuna saldıracak olursa hepsi birden sırt üstü yatarak kırmızı renkli karın bölgelerini bir uyarı işareti olarak meydana çıkarırlar. Leylek ve diğer avcılar kırmızı renkle kötü tadın ilişkili olduğunu daha önceden bildikleri için kurbağalardan sakınırlar.

Kurbağanın kazanmış olduğu bu özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Adaptasyon
Soru Açıklaması
20.


Yukarıdaki deney tüpüne RNA molekülleri ve RNA’yı nükleotitlerine hidroliz eden enzimler konuluyor.

Bir süre sonra tüpte aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
Doğru Cevap: "B" Amino
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.