TYT Sosyal Bilimler Deneme Sınavı TEST - 2


TYT sınavı Sosyal Bilimler bölümü online deneme soruları. Online TYT Sosyal Bilimler deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Sosyal Bilimler Deneme Sınavı TEST - 2
1.
Osmanlı Devleti, 17. yüzyılda içinde bulunduğu ekonomik sorunları giderebilmek için bazı tımar topraklarında İltizam sistemini yaygınlaştırarak hazinenin gelirlerini artırmaya çalışmıştır.

Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "A" Anadolu’da Celali isyanlarının çıkması
Soru Açıklaması
2.
Kün-Togdı: Akıllı ve bilgili Ögdülmiş, halkın benim üzerimdeki hakları nelerdir?

Ögdülmiş: Halkın senin üzerinde üç hakkı vardır hükümdarım; biri memleketinde gümüş temiz kalsın, onun ayarını koru. İkincisi halkı adil kanunlar ile idare et; birinin diğerine baskı yapmasına meydan verme, onları koru. Üçüncüsü bütün yolları emin tut; yol kesici ve haydutların hepsini ortadan kaldır.

Kudadgu Bilig’te geçen bu diyaloga göre aşağıdakilerden hangisi hükümdarın sorumlulukları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Dini yaşamın düzenlenmesi
Soru Açıklaması
3.
Halkın oylarıyla seçilmiş milletvekillerinin katılımıyla Ankara’da 23 Nisan 1920’de TBMM açılmıştır.

TBMM’nin açılmasının;

I. mahalli idarelerin yetkilerini genişletme,

II. milli iradeyi egemen kılma,

III. yeni bir yönetim kurma

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
4.
Amasya Genelgesi’nde, “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” maddesi yer almıştır.

Amasya Genelgesi’nde yer alan bu maddeye bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "B" Direniş cemiyetlerinin kurulmasının teşvik edildiğine
Soru Açıklaması
5.
I. Murat döneminde Edirne’nin fethedilmesinden sonra Filibe ve Gümülcine’nin de alınması ile Bizans’ın Sırp ve Bulgar devletleriyle karadan bağlantısı kesilmiştir.

Bu fetihlerin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "A" Bizans’ın Avrupa’dan askeri yardım alma imkânının güçleşmesi
Soru Açıklaması
6.
Nüfus sayımları nüfusun niteliği ve niceliğine ait verileri tespit etmek için belli periyotlarla yapılan uygulamalardır.

Buna göre nüfus sayımlarıyla aşağıdakilerden hangisi tespit edilemez?
Doğru Cevap: "D" Demografik yatırımlar
Soru Açıklaması
7.


Yukarıdaki haritada numaralandırılmış yerlerde yaygın olarak görülen doğal afetler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
8.
Bölge; doğal, beşeri ve ekonomik özellikler bakımından benzerlikler gösteren, bu yönleriyle çevresinden ayrılan alanlardır. Bazı bölgelerin sınırları çevresinden kesin hatlarla ayrılırken bazıları kademeli geçiş gösterir.

Buna göre, aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırları kesin hatlarla ayrılabilir?
Doğru Cevap: "C" Siyasi bölgeler
Soru Açıklaması
9.


Yukarıdaki tabloda K ve L merkezlerine ait verilenlerden hangisi, K merkezindeki karasallığın M’den şiddetli olmasında daha fazla etkilidir?
Doğru Cevap: "B" Yükselti
Soru Açıklaması
10.
Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir topoğrafya haritasında izohipslerin kıyı çizgisine çok yakın geçtiği bir yöreyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir?
Doğru Cevap: "B" Kıta sahanlığı dardır.
Soru Açıklaması
logo
TYT Sosyal Bilimler Deneme Sınavı TEST - 2
11.
Kuhn’a göre, bilim insanları çalışmalarını paradigma denetiminde yürütürken, hiç hesaba katmadıkları birtakım olumsuzluklarla karşılaşırlar. Bu olumsuzluklar paradigmayı değişime zorlar.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi paradigmayı değişime zorlayan etkenlerden biri olamaz?
Doğru Cevap: "E" Matematiksel bir dil kullanılması
Soru Açıklaması
12.
Bir çocuğun oyuncağı elinden alındığında, çocuk oyuncağının görünmez biri tarafından alınmış olabileceğine ikna edilebilir ancak oyuncağının birisi tarafından alınmadığına inanması mümkün değildir. Bu durum nedensellik ilkesinin insanda doğuştan zorunlu bir hakikat olarak bulunduğunu gösterir.

Bu parça, bilgi kuramıyla ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini desteklemektedir?
Doğru Cevap: "A" Rasyonalizm
Soru Açıklaması
13.
Eski Yunan kent devletlerinden Sparta’da bir çocuğun hırsızlık yapmasına “cesaretin kanıtı” gözüyle bakılırdı. İslamiyet öncesi Arabistan’da kız çocuklarını diri diri toprağa gömülmesi doğal karşılanırdı. Ancak bu örnekler, bu eylemleri meşru kılmaz. Bu eylemler her durumda, her yerde, her çağda, her zaman kötüdür.

Bu parçada, ahlak değerlerinde hangi özelliğin bulunduğu öne sürülmektedir?
Doğru Cevap: "C" Mutlak nitelikte olma
Soru Açıklaması
14.
Duyularımız aracılığıyla çevremizde birçok şeyi görür, duyar ve hissederiz. Duyularla varlığını hissettiğimiz bu şeyler gerçek varlık mıdır, yoksa bizi aldatan birer hayal midir? Bu durum ancak duyuların bizi yanıltıp yanıltmadığını belirlemekle mümkündür.

Descartes’in bu düşüncelerine dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Varlığın anlaşılmasını şüphe metodu ile çözmeye çalışmıştır.
Soru Açıklaması
15.
Antik Yunan’da soylularla burjuva sınıfı arasında görülen iktidar mücadeleleri halk arasında gerginliğe, istikrarsızlığa ve kargaşaya yol açmıştır. Bu durum, yönetime yeteneksiz insanların geçmesine neden olmuş; bunun sonucunda da dönemin, başta Platon olmak üzere birçok Yunan düşünürünün, devleti halkın yönetmesine karşı çıkmalarına sebep olmuştur.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Toplumsal koşullar filozofların görüşlerini etkiler.
Soru Açıklaması
16.
Bazı sahabeler her bir ayetin kim hakkında, nerede ve nasıl nazil olduğunu bildiklerini söylemişlerdir. Bu durum, Kur’an’a ait her şeyi öğrendiklerini ve bu bilgileri kendilerinden sonraki kuşaklara aktarmak istediklerini göstermektedir. Çünkü onlar, Kur’an’ın nazil olduğu zamanda yaşamışlar, o zamanın olayları içinde bulunmuşlar ve ayetlerle olaylar arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğuna şahit olmuşlardır. Bundan dolayı ayetleri doğru anlamak için mekanın ve zamanın şartlarını dikkate alınmıştır. Mekke’de inen ayetlerde Mekke’deki şartları göz önünde bulundurduğu gibi Medine’de inen ayetlerde de buranın şartlarını dikkate almışlardır.

Buna göre Kur’an’ı doğru bir şekilde anlayıp yorumlamak için aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Tarihsel bağlamını dikkate alma
Soru Açıklaması
17.
Genellikle Ramazan ayında hayata geçer sosyal yardımlaşma geleneğidir. Hali vakti yerinde olanlar tanınmamak için kılık kıyafet değiştirir ve hiç bilmedikleri bir semte gider. Orada bir esnafın dükkanına girer esnaftan defterin başı ortası ve sonundan birer sayfa seçtirilir yekün toplatılır ve hesaplar kapatılır. Ardından esnaf hesabı kapatana “Allah kabul etsin” der. Borçlu ve ödeyen taraf birbirini tanımaz, bilmez.

Osmanlı devrinden gelen hoş bir gelenek, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Zimen defteri
Soru Açıklaması
18.
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul’un fethinden sonra, halka yaptığı konuşmada, “Ben Sultan Mehmet; hepinize söylüyorum ki şu andan itibaren hayatınız ve özgürlüğünüz konusunda kalbinizde hiçbir korku olmasın. Dininizi istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Osmanlının kanatları altındasınız.” demiştir. Fatih Sultan Mehmet’in okuttuğu fermanda, saklanan halkın meydana çıkmaları, kaçanların evlerine dönmeleri, dini konularda serbest oldukları, her türlü milli geleneklerinin kanunlarla korunacağı bildirmiştir.

Fatih Sultan Mehmet’in sergilediği tavır aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hoşgörü olmak
Soru Açıklaması
19.
Din, insanın olduğu her yerde var olan, insanın doğumundan ölümüne kadar hayatının her evresinde karşısına çıkan bir olgudur.

Yukarıdaki din tanımlamaması hangi bakış açısıyla yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Evrensel
Soru Açıklaması
20.
Yapılması veya yapılmaması dinen caiz görülen şeydir. Açıklanan, açığa konan, helal kılınan anlamlarına gelir. Mesela, çalışıp helal rızık kazanmak amacıyla zamanında yatıp uyumak ve dinlenmek, ibadete hazırlanmak amacıyla yemek içmek böyledir.

Yukarıda açıklaması yapılan yükümlülük biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mübah
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.