TYT Sosyal Bilimler Deneme Sınavı TEST - 3


TYT sınavı Sosyal Bilimler bölümü online deneme soruları. Online TYT Sosyal Bilimler deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Sosyal Bilimler Deneme Sınavı TEST - 3
1.
1923 yılında Seçim Kanunu’nda “50000 erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi yerine 20000 erkek nüfus için bir milletvekili seçilecektir.” şeklinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan bu değişikliğe bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "B" Temsilde eşitliğin sağlandığına
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan Prut Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:

I. Rusya İstanbul’da elçi bulunduramayacak,

II. İsveç kralı ülkesine serbestçe dönebilecek,

III. Rusya, Azak Kalesi’ni geri verecek.

Bunlardan hangileri Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya üstünlüğünü kabul ettirdiğine kanıt olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
3.
Batı Trakya, Kars, Ardahan, Batum, Musul ve Süleymaniye’de nüfusun çoğunluğunu Türkler oluşturmuştur.

Bu durumun Milli Mücadele döneminde bu bölgelerin kurtarılmasında öncelikle aşağıdakilerden hangisinin benimsenmesinde etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" Halk oylaması yapma
Soru Açıklaması
4.
Hz. Ömer döneminde İslam Devleti’nin sınırlarının genişlemesinin;

I. ülkenin büyük illere ayrılması,

II. teşkilatlanma çalışmalarının hızlanması,

III. askeri örgütlenmeye önem verilmesi

gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde bazı padişahlar küçük yaşta tahta çıkmışlardır. Örneğin Avcı Mehmet olarak da bilinen IV. Mehmet, 6 yaşının içinde 1648 yılında Osmanlı Padişahı olmuştur.

Bu gelişmenin aşağıdakilerin hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz?
Doğru Cevap: "A" Şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmelerine son verilmesi
Soru Açıklaması
6.
Nüfus artış hızı doğum oranlarından yüksek olan bir ülkeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir?
Doğru Cevap: "B" Yoğun göç almıştır.
Soru Açıklaması
7.
Topoğrafya haritalarında şelaleler ve dev kazanı;

I. izohipsler arası mesafenin azalması

II. izohipsler arası yükselti farkının artması

III. izohipslerin iç bükey özellik alması

IV. kıyı çizgisinin karaya doğru girinti yapması

özelliklerinden hangilerine bakılarak belirlenebilir?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
8.
Afrika kıtasının kuzeyindeki çöl ikliminin yayılış alanı güneyindekine göre daha geniştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "D" Yer şekillerinin sade olmasıyla
Soru Açıklaması
9.
Coğrafya biliminin “dağılış ilkesi” yeryüzündeki coğrafi özellik, olay ve faaliyetlerin yayılışını ifade eder. Coğrafi dağılış kavramı “yatay dağılış, dikey dağılış ve zaman içinde dağılış” olarak üç farklı şekilde ele alınır.

Buna göre, aşağıdaki coğrafi özelliklerden hangisi zaman içinde dağılış kavramına ait bir örnektir?
Doğru Cevap: "B" Türkiye’de Cumhuriyet döneminden günümüze kadarki okuryazar oranlarının yer aldığı tablo
Soru Açıklaması
10.
Çin’in doğusundaki bir limandan kalkan taş kömürü yüklü bir geminin en kısa yoldan Hamburg Limanı’na ulaşabilmesi için geçmesi gereken boğaz ve kanallar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Hürmüz Boğazı
Soru Açıklaması
logo
TYT Sosyal Bilimler Deneme Sınavı TEST - 3
11.
Doğa bilimlerini farklı şekillerde sınıflamak mümkündür. Söz gelimi; mantık ve matematik gibi gerçekliğini zihinde bulan, sayı ve simgeler arasındaki ilişkileri inceleyen bilimlere, formel bilimler; fizik, kimya, biyoloji gibi canlı ve cansız maddelerin ögelerini, yapısını, aralarındaki ilişkileri inceleyen bilimlere, doğa bilimleri; dünyanın ve yaşamın insani ve toplumsal yönlerini inceleyen bilimlere de sosyal bilimler denir.

Bilimleri parçada olduğu gibi sınıflamada temel alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Konularının özellikleri
Soru Açıklaması
12.
Düşünce varlığı kavrar mı, diye merak mı ediyorsunuz? Bu konuda söz söyleyecek olan akıl değil, deneydir. Bir düşüncenin karşılık geldiği varlığa uyup uymadığı salt akılla bulunamaz. Bir düşünce ancak doğada, hayatta sınandığında anlaşılabilir. Engels’in “Pudingin tadı tadılarak anlaşılır” dediği gibi, bir pastanın da ne olduğu ancak yemekle anlaşılabilir.

Bu parçada dile getirilen görüşler, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine uymaktadır?
Doğru Cevap: "C" Empirizm
Soru Açıklaması
13.
− Halk her bakımdan özgür olmalı; bireylerin doğuştan sahip olduğu devredilmez haklar, özellikle mülkiyet hakkı güvence altına alınmalıdır.

− Bireyin haklarını toplumun haklarından üstün tutulmalı, toplumsal hayatta bireyi üstün tutan siyaset görüşü egemen kılınmalıdır.

− Kişi hak ve özgürlükleri, bir anayasal sistem ile korunmalıdır. Haklar çiğnenirse halkın direnme hakkı olmalıdır.

Yukarıdaki görüşleri benimseyen biri, felsefede aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilir?
Doğru Cevap: "D" Liberalist
Soru Açıklaması
14.
Şairlere, halk ozanlarına hayatlarını incelediğimizde Anadolu insanının özlemlerini, umutlarını, serzenişlerini yansıtmaya çabaladıklarını görürüz. Anadolu insanının yüzyıllardan beri bir arada yaşamasından kaynaklanan, Türk toplumunun ortak beklentilerini, endişelerini, korkularını ve beklentilerini yapıtlarında etkileyici bir şekilde dile getirirler. Yaşanmışlar onların sanatlarının esin kaynağıdır. Bir ozan şimdi oturup da bir şiir yazayım demez. Ya kendi yaşamından veya yaşanmış bir olaydan esinlenir. Kimden esinleniyorsa yapıtını da ona adar.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Sanatçı yaşadığı kültürün etkisindedir.
Soru Açıklaması
15.
Özgürlük, iyi ile kötü eylemlerden birini irademizle seçebilmektir. Eğer kişi, eylemde bulunurken bunun sonucunda nelerle karşılaşabileceğini bilerek seçerse özgürdür. Ancak bu durum doğanın yasalarından bağımsız değildir. Örneğin, bir kuş gibi uçmak istesek de uçamayız veya bir çita gibi hızlı koşmak istesek de koşamayız. Biz de tüm canlılar gibi beslenmek zorundayız; hiçbir şekilde bundan vazgeçemeyiz. Ancak bunlardan ötürü özgür olmadığımızı söyleyemeyiz.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" İnsanın özgürlüğü doğal imkanlarıyla sınırlıdır.
Soru Açıklaması
16.
Mal edinme ve harcama biçimi insanın önemli sorumluluk alanlarındandır. İslam ekonomi alanında da kurallar koymuştur. Rüşvet ve faizle mal kazanmanın haram olduğunu bildiren, kazanılan mallardan zekat ve sadaka verilmesini emreden ayetler vardır. Kur’an-ı Kerim’in en uzun ayetinde, bir insanın diğerine borç verdiğinde mutlaka şahitler huzurunda borcun adaletle yazılması emredilir. Ayrıca şu hadiste Peygamberimizin söyledikleri de bu konuda bize örnektir: “Müşteri kızıştırmayın! Biriniz diğerinin pazarlığı üzerine pazarlık etmesin!”

Verilen paragrafa göre,aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" İslam dini, ekonomik alanında nasıl davranılması gerektiğini gösteren kurallar koymuştur.
Soru Açıklaması
17.
• “Kişi, kendisi için istediği şeyi başkaları için de istemedikçe (olgun) bir mümin olamaz.”(Hadis)

• “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” (Hadis)

Yukarıda verilen hadislerde vurgulanan davranış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Diğergamlık
Soru Açıklaması
18.
Allah, insanın yaşamı için gerekli maddi imkanları sağladığı gibi manevi olarak da onu yalnız bırakmamıştır. İnsana yol göstermek için peygamberler aracılığıyla ilahi kitaplar göndermiştir.

Verilen parçada anlatılan düşünceyi destekleyen ayet, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" “Bu (Kur’an) insanlar için bir beyan sakınanlar için de bir hidayet ve öğüttür.” (Al-i İmran, 138)
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'e karşı duyulan saygı ve sevgiyi dile getiren selam ve dua (salat) ifadelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Celle Celalûhu
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin Allah’ı birleme anlamına gelen temel inancını ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Tevhid
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.