TYT Tarih Deneme Sınavı TEST - 4


TYT sınavı Tarih dersi online deneme soruları. Online TYT Tarih deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih Deneme Sınavı TEST - 4
1.
Tarih Öncesi Çağlarda yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi siyasi yapıların ortaya çıktığına kanıt olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "D" Şehir devletlerinin kurulması
Soru Açıklaması
2.
1071 Malazgirt Savaşı, Anadolu Türk tarihinin önemli gelişmelerinden biridir.

Malazgirt Savaşı'nın,

I. Anadolu"da ilk Türk beyliklerinin kurulması,

II. Haçlı Seferlerinin başlaması,

III. Bizans'ın Anadolu'daki gücünün azalması

sonuçlarından hangileri lslam dünyasını olumsuz yönde etkilemiştir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
3.
XVII. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi eğitim sisteminin bozulduğuna kanıt oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Beşik ulemalığının oluşması
Soru Açıklaması
4.


Yukarıdaki grafikte Osmanlı Devleti'nin 1906 yılındaki nüfus yapısı verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Ekonomik yapı Türklere göre şekillenmiştir.
Soru Açıklaması
5.
II. Dünya Savaşı öncesinde Almanya ve ltalya gibi devletlerin politikalarına karşı Türkiye Cumhuriyeti komşu olduğu devletlerle saldırmazlık ve ortak savunma yapmayı öngören antlaşmalara öncülük yapmıştır.

Buna göre, Türk dış politikasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Lozan Antlaşması'ndan kalan sorunların çözüldüğü
Soru Açıklaması
6.
Köktürklerden itibaren Türk adı diğer Türk toplulukları tarafından da kullanılmaya başlanmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Türk ulusu kavramının yaygınlaşmasına
Soru Açıklaması
7.
Gazneliler çok uluslu bir yapıya sahipti. Gazne ordusunda birçok milletten asker bulunuyordu.

Gaznelilerin bu özelliğinin aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" iç karışıklıkların yaşanması
Soru Açıklaması
8.
XIV. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde taht kavgaları görülmüştür.

Osmanlı Devleti'nde yaşanan taht kavgaları,

I. meşrutiyet yönetimine geçilmesi,

II. güçlü olanın tahta geçmesi,

III. Bizans'ın Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışması

durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
9.
III. Selim, ıslahatlarını uygulamaya geçirmeden önce devletin içinde bulunduğu durumun değerlendirilmesi ve sorunlara çözümlerin üretilmesini istemiştir. Bu amaçla güvendiği devlet adamlarını Avrupa'ya göndermiş ve oradaki sistemin incelenmesi konusunda talimat vermiştir.

Bu uygulama ile III. Selim'in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmayı
Soru Açıklaması
10.
Kurtuluş Savaşı'nın silahlı mücadele dönemi boyunca yayınlanan demeç ve bildirilerde İstanbul hükumetleri eleştirildiği halde padişaha karşı açık bir tavrın alınmadığı görülmüştür.

İzlenen bu tutum,

I. ulusal birliğin korunmaya çalışılması,

II. ulusal egemenliğin öncelikli amaç haline getirilmesi,

III. padişahın halk üzerindeki otoritesinin güçlendirilmek istenmesi

durumlarından hangileriyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih Deneme Sınavı TEST - 4
11.
Coğrafi olayların insan hayatı üzerindeki etkileri tarih biliminin ilgi alanına girer.

Bu açıklamaya göre,

I. depremler,

II. küresel ısınma,

III. terör

unsurlarından hangilerinin tarihin ilgi alanına girdiği savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
12.
- Türk tarihinde ilk parayı bastırmışlardır.

- Maveraünnehir bölgesine giren Emevilerle mücadele ederek Arapların ilerlemesine engel olmuşlardır.

- 766 yılında Karluklar tarafından siyasi varlıklarına son verilmiştir.

Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Türgişler
Soru Açıklaması
13.
Avrupa'da Hristiyan din adamları dünyanın düz olduğunu söylüyorlardı. Macellan'ın başladığı ve Del Kano'nun bitirdiği sefer sonrasında dünyanın yuvarlak olduğu ispatlanmış oldu.

Coğrafi Keşiflerle yaşanan bu gelişme,

I. skolastik düşüncenin etkinliğinin azalması,

II. kiliseye olan güvenin sarsılması,

III. burjuva sınıfının zenginleşmesi

durumlarından hangilerine zemin hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı lmparatorluğu'ndan alacaklı devletler, 1881 yılında Duyun-ı Umumiye ldaresi'ni kurarak Osmanlı maliyesini denetlemeye başlamışlardır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisine ters düşer?
Doğru Cevap: "A" Bağımsız devlet anlayışına
Soru Açıklaması
15.
Atatürk Dönemi'nde gerçekleştirilen aşağıdaki yeniliklerden hangisi milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Yabancı işletmelerin satın alınması
Soru Açıklaması
16.
Yunan Yarımadası'nda Ati na ve Sparta gibi şehir devletleri güçlü siyasi organizasyonlar kurmuşlardır. Bu coğrafyada merkezi siyasi yapılar ortaya çıkmamıştır.

Yunan Yarımadası'nda siyasi birliğin kurulamamasında aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Coğrafi yapısının dağlık olması
Soru Açıklaması
17.
Tuğrul Bey, Abbasi halifesini Şii Büveyhilerin baskısından kurtararak onun siyasi yetkilerini elinden almıştır.

Bu durum,

I. halifenin, Selçukluların koruması altına girmesi,

II. Şiiliğin sona erdirilmesi,

III. halifenin yalnız dini başkan sayılması

gelişmelerinden hangilerine yol açmıştır?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
18.
XVII. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde, medreselerin bozulmasının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?
Doğru Cevap: "E" Batı tarzında okulların açılmasına
Soru Açıklaması
19.
XVIII. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin siyasi merkezi olan İstanbul'da çok sayıda hattatın bulunması,

I. Batı tarzındaki okulların açılması,

II. Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi,

III. matbaanın kurulması

gelişmelerinden hangilerinin gecikmesine yol açmıştır?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki devrimlerden hangisinin milliyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Ölçülerde uluslararası sistemin benimsenmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.