TYT Tarih Deneme Sınavı TEST - 5


TYT sınavı Tarih dersi online deneme soruları. Online TYT Tarih deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih Deneme Sınavı TEST - 5
1.
Yakın döneme kadar ilk Osmanlı parasının Orhan Gazi tarafından bastırıldığı görüşü egemenken yapılan araştırmalar sonucunda bunun Osman Gazi zamanında gerçekleştiği ortaya konulmuştur.

Bu durum tarih bilimi ile ilgili,

I. tarihi bilgilerin değişebilir olduğu,

II. tarihte kesin kanun konulamayacağı,

III. tarihi olayların tekrarlanamaz olduğu

yargılarından hangilerine kanıt olabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
2.
Türk - İslam devletlerinde devlet görevlilerine iktalar verilirdi. İkta sahibinin görevden alınmasıyla bu topraklara devlet tarafından el konulurdu.

Bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Yerel güçlerin ortaya çıkmasını önlemek
Soru Açıklaması
3.
XVII. yüzyılda Kapıkulu askerlerinin sayısının artması ve padişahların sık sık değişmesi,

I. devletin giderlerinin artması,

II. merkezi otoritenin bozulması,

III. devletin saygınlığının artması

durumlarından hangilerine neden olmuştur?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
4.
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla çeşitli adımlar atılmıştır.

Bu adımlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Doğru Cevap: "A" Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi
Soru Açıklaması
5.
Milletler Cemiyeti, lspanya'nın önerisi ve Yunanistan'ın desteğiyle Türkiye'yi üyeliğine davet etti. Türkiye, bu daveti kabul etti. 18 Temmuz 1932'de Türkiye, cemiyete resmen üye oldu.

Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olmasında aşağıdaki amaçlardan hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Uluslararası barışa etkin bir şekilde katkıda bulunmak
Soru Açıklaması
6.
Fenikeliler ülkeleri dışında Akdeniz havzasında ele geçirdikleri toprakları ya kendilerine bağlayarak ya da kendi vatandaşlarını o bölgeye yerleştirerek genellikle ticari faaliyetlerde kullanmak amacıyla idareler oluşturdular.

Buna göre, Fenikelilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Kolonicilik faaliyetinde bulundukları
Soru Açıklaması
7.
Uygurlar, Köktürklerin sahip olduğu miras üzerinde kurulmuş olmasına rağmen zamanla farklılıkları ortaya çıkmıştır.

Uygurlar için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz?
Doğru Cevap: "E" Türklerin ilk alfabesini hazırlamışlardır.
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ı ele geçirmesinin bazı sonuçları şunlardır:

- Venedik Doğu Akdeniz'den çıkarılmıştır.

- Akdeniz'deki Osmanlı egemenliği pekişmiştir.

- Mısır'ın güvenliği sağlanmıştır.

Bu gelişmelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı'nın Akdeniz'deki etkinliği artmıştır.
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı lmparatorluğu'nda 1808 yılında, padişah ile ayanlar arasında Sened-i İttifak yapılmıştır.

Yalnız bu bilgiye dayanarak,

I. Padişah, ayanların varlığını tanımıştır.

II. Padişahın siyasi yaptırım gücü azalmıştır.

III. Osmanlı Devleti'nde egemenlik anlayışı değişmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
10.
ABD başkanının isteği üzerine King-Crane Komisyonu bir rapor hazırladı. Bu raporda; Yunanlılara Anadolu'da toprak verilmesi, İstanbul, Anadolu ve Ermeni hükümetlerinin aynı manda altında toplanması ve bu yerlerde ABD manda yönetiminin kabul edilmesi gerektiği yer almıştır.

Buna göre,

I. Wilson ilkelerine ters düşüldüğü,

II. Osmanlı topraklarının parçalanmak istendiği,

III. ABD'nin yalnızlık politikasıyla hareket ettiği

çıkarımlarından hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih Deneme Sınavı TEST - 5
11.
Tarihi olay belli bir süre içerisinde meydana gelir. Olgu ise genellik ve süreklilik gösterir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tarihi olguya örnek değildir?
Doğru Cevap: "C" 1. Dünya Savaşı'nın başlaması
Soru Açıklaması
12.
Büyük Selçuklular Dönemi'nin en önemli imparatorluğu olmasına rağmen varlığını uzun süre koruyamamışlardır.

Büyük Selçuklularda,

I. atabeyliklerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri,

II. resmi yazışmalarda Farsça kullanılması,

III. bağlı beyliklerin bağımsız hareket etmesi

durumlarından hangileri merkezi yönetimin bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
13.
XVII. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde devlet gelirleri giderlerini karşılayamayacak duruma gelmiştir.

Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Padişahların ordunun başında sefere çıkmayı terk etmesi
Soru Açıklaması
14.
XIX. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı Devleti'nde imparatorluğun bünyesindeki çeşitli toplumlar milliyetçilik akımından etkilenmişlerdir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini zorlaştırmıştır?
Doğru Cevap: "E" iç ve dış politikada istikrarın sağlanmasını
Soru Açıklaması
15.
Yeni Türk devletinde,

I. yerli malı tüketiminin teşvik edilmesi,

II. yatırım yapacak sanayiciler için vergi muafiyetinin sağlanması,

III. özel sektöre kredi sağlamak amacıyla bir devlet bankasının kurulması

girişimlerinden hangileri devletin ekonomideki payının azaltılmak istendiğini gösterir?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
16.
Avrupa Hun İmparatoru Attila, Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu'nu vergiye bağlamıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?
Doğru Cevap: "D" Hunların Avrupa'nın güçlü bir devleti olduğunun
Soru Açıklaması
17.
Durum: Selçuklularda resmi dil Farsça, eğitim dili ise Arapçaydı.

Olay: Anadolu Selçuklularında ilk dönemlerde hükümdar isimleri Kılıç Aslan gibi T ürkçe isimler iken, zamanla izzettin Keykavus, Alaattin Keykubat, Gıyasettin Keyhüsrev gibi isimler kullanılmaya başlanmıştır.

Durum ve olay kıyaslandığında,

I. Bir başka ulusun diliyle konuşanlar giderek o ulusun kültürünün etkisi altına girmeye başlarlar.

II. Ulusal diller okunduğu gibi yazılmalıdır.

III. Ulusal dillerde yabancı sözcükleri kullanmak dilin zenginliğine zarar verir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
18.
Coğrafi Keşiflerle birlikte değerli madenler yeni kıtalardan Avrupa'ya getirildi. Zenginlik ölçüsü olan toprak, yerini altın ve gümüşe bıraktı.

Coğrafi Keşiflerle zenginlik ölçüsünün değişmesi aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Soyluların eski imtiyazlarını kaybetmesine
Soru Açıklaması
19.
İngiliz, Fransız ve Rus gemilerine ait donanmanın, Mora Yarımadası'ndaki Navarin Limanı'nda bulunan Osmanlı - Mısır ortak donanmasına ait gemileri 1827 yılında yakmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "E" Yunan lsyanı'nı ve bağımsızlık hareketini desteklemeleri
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki yeniliklerden hangisi uluslararası siyasi ve ticari ilişkileri düzenleme hedefine yönelik olarak yapılmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Özel teşebbüsü teşvik edici kanun çıkarılması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.